Tilgjengelegheitserklæring for Minskole.no

 • Minskole.no
 • KLEPP KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 969 682
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KLEPP KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Minskole.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Minskole/Nyweb vil i løpet av sommer 2023 ha ordnet følgende:

 • Tekstalternativ mangler på noen bilder. Hjem-lenke kan forenkles.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Minskole/Nyweb skulle ordne dette i løpet av sommer 2023. Kommunen er i dialog med Nyweb om når denne er i orden.
 

 • "Det er ikke noe "hovedområde" på sidene. Noen sider kunne vært delt opp med underoverskrifter."
Innhald som bryt kravet i regelverket

Minskole/Nyweb skulle ordne dette i løpet av 2023. Kommunen er i dialog med nyweb om når dette er klart.
 

 • "Noe tekst har litt for svak kontrast mot bakgrunn."


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Minskole/Nyweb skulle ordne dette i løpet av 2023. Kommunen er i dialog med nyweb om når dette er klart.
 

 • "Vi har ikke testet ferdig på dette. Vil bli oppdatert fortløpende."

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Minskole/Nyweb skulle ordne dette i løpet av 2023. Kommunen er i dialog med nyweb om når dette er klart.
 

 • "Språkkode mangler på siden"

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Minskole/Nyweb skulle ordne dette i løpet av 2023. Kommunen er i dialog med nyweb om når dette er klart.
 

 • "Toppmeny mangler ledetekst i mobil versjon. Meny og undermenyer mangler statusinformasjon om de er åpnet eller lukket."

 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kommunen har også egne retningslinjer for nettredaktører som har tilgang til minskole.no.