Tilgjengelegheitserklæring for alver.kommune.no

 • alver.kommune.no
 • ALVER KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 290 922
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 5 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ALVER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på alver.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har lenke til Kommune TV som streamar politiske møte. Her ligg det store mengder videoinnhald, og å synstolke desse med dagens løysingar vil vere vanskeleg.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tilfeller hvor lenker har blitt lagt inn feil. Noen steder oppstår det tomme ekstralenker ved siden av selve lenken.
Se eksempel:  https://www.alver.kommune.no/innhald/skule-og-utdanning/skulane-vare/

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testene har avdekket forekomster hvor det er flere elementer som har lik ID på samme side.
F.eks: ID-ene "content" og "main-search" blir brukt flere ganger på "https://www.alver.kommune.no/innhald/naring-og-landbruk/sokje-tilskott/"

Innhald som bryt kravet i regelverket

All tekst som har aria rollen "heading" må også suppleres med "aria-level". Det mangler på: https://www.alver.kommune.no/aktuelt/nyheiter/auka-vakthald-pa-mongstad/

Enhver innebygd ramme skal ha et tekstalternativ som oppsummerer innholdet. Testene har avdekket fem rammer som ikke følger kravet.

https://www.alver.kommune.no/
https://www.alver.kommune.no/digital-postkasse/
https://www.alver.kommune.no/aktuelt/nyheiter/a-bytte-roykvarslarbatter…
https://www.alver.kommune.no/aktivitetskalender/
https://www.alver.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/politikk/mel…

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

I 2024 skal vi lansere ny innbyggjarportal.

I samband med anskaffing av ny plattform har universell utforming og klart språk høg prioritet.