Tilgjengelegheitserklæring for alver.kommune.no

 • alver.kommune.no
 • ALVER KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 290 922

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ALVER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på alver.kommune.no slik:

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tilfeller hvor lenker har blitt lagt inn feil. Noen steder oppstår det tomme ekstralenker ved siden av selve lenken.
Se eksempel:  https://www.alver.kommune.no/innhald/skule-og-utdanning/skulane-vare/

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testene har avdekket forekomster hvor det er flere elementer som har lik ID på samme side.
F.eks: ID-ene "content" og "main-search" blir brukt flere ganger på "https://www.alver.kommune.no/innhald/naring-og-landbruk/sokje-tilskott/"

Innhald som bryt kravet i regelverket

All tekst som har aria rollen "heading" må også suppleres med "aria-level". Det mangler på: https://www.alver.kommune.no/aktuelt/nyheiter/auka-vakthald-pa-mongstad/

Enhver innebygd ramme skal ha et tekstalternativ som oppsummerer innholdet. Testene har avdekket fem rammer som ikke følger kravet.

https://www.alver.kommune.no/
https://www.alver.kommune.no/digital-postkasse/
https://www.alver.kommune.no/aktuelt/nyheiter/a-bytte-roykvarslarbatter…
https://www.alver.kommune.no/aktivitetskalender/
https://www.alver.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/politikk/mel…

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universell utforming, klarspråk og tilgjengelegheit er sentralt i arbeidet med vår heimeside.

Alle som skriv innhald har tilgang til malar for klart og tydeleg språk, medan web-ansvarlege kvalitetssikrar og sikrar at krav til universell utforming er stetta.

For å kvalitetssikre vår heimeside bruker vi analyseverktøyet Monsido.

Vi har følgjande resultat i Monsido (25.01.2023)

88,7 av 100 poeng på universell utforming
73,6 av 100 poeng på kvalitetssikring

Vi vil jobbe vidare med innhaldet på alver.kommune.no med mål om at alt innhald skal vere best mogleg universelt utforma.

Vi skal mellom anna:

- oppretthalde og videreutvikle universelt utforma heimeside
- bruke klart og tydelig språk
- tilpasse innhald og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1
- sikre universell utforming ved valg av tredjepartssystem og utvikling av eksisterande system.
- rydde opp i PDF-filar og erstatte filar som ikkje oppfyller dagens krav