Tilgjengelegheitserklæring for Det skjer i Lillestrøm

 • Det skjer i Lillestrøm
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Det skjer i Lillestrøm slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På publiseringstidspunktet var det ingen forekomster av bilder som manglet beskrivende alt-tekster. Men ettersom det er mange administratorer som har tilgang til å legge til arrangementer med bilder, kan det mangle beskrivende alt-tekster på bilder i fremtiden. 

Dette har konsekvenser for hjelpeteknologi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke god nok fargekontrast på overskriftene til enkeltarrangementer (kontrasten er 1:2.74 enkelte steder). Dette kan påvirke lesbarheten for enkelte brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når teksten justeres til 2x og det er gjort filtreringer på arrangementer, blir det overlappende tekst (funksjonalitet for å tømme valgte filter overlapper med tekst i nedtrekksmeny).

Konsekvensen er at det er vanskelig for personer som trenger større tekst å jobbe med filter for arrangementene

Innhald som bryt kravet i regelverket

På publiseringstidspunktet var det ingen forekomster dette. Men ettersom det er mange administratorer som har tilgang til å legge til arrangementer med bilder, kan det forekomme at de inneholder tekst.

Da vil ikke personer som bruker skjermleser får med seg viktig informasjon om arrangementet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når tekstavstanden justeres og det er gjort filtreringer på arrangementer, blir det overlappende tekst (funksjonalitet for å tømme valgte filter overlapper med tekst i nedtrekksmeny). Noe av innholdet i nedtrekksmenyene blir også delvis borte. 

Konsekvensen er at det er vanskelig for personer som trenger større tekst å jobbe med filter for arrangementene

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brukerstyrt innhold gjør at vi ikke har kontroll på innholdet som legges inn. Vi ser at det brytes enkelte ganger (f. eks. at lenketeksten er "klikk her").

De som bruker skjermleser forstår ikke hva lenken handler om.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siteimprove finner feil i alle ingresser på informasjonselementene på siden https://detskjerilillestrom.no/kulturtilbud.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søket i løsningen gir gjentagende id-elementer for enkelte tag-er.

Dette er forvirrende bla. ved bruk av skjermleser.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/
Vi bruker verktøyet Siteimprove for å avdekke feil.