Tilgjengelegheitserklæring for Fitjar kommune innbyggerportal

 • Fitjar kommune innbyggerportal
 • FITJAR KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 073 310
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
FITJAR KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Fitjar kommune innbyggerportal slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes bilder på nettstedet som mangler tekstalternativ. Dette bryter med krav 1.1.1 og kan påvirke brukere med synshemming. Vi jobber med å rette disse feilene så raskt som mulig. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold som ikke oppfyller krav 1.3.1: 
Tabellcelle mangler kontekst
Ingen dataceller er tilordnet til tabelloverskriften
Tomme overskrifter
Beholderelementet er tomt

Vi jobber med å rette disse feilene så snart som mulig.

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes tekst på nettstedet som ikke oppfyller krav til kontrast i 1.4.3. Vi jobber med å rette dette så snart som mulig. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet har forekomster av lenker som mangler tekstalternativ. Dette bryter med krav 2.4.4 og kan påvirke brukere med synshemming. 

Vi jobber med å rette disse feilene så snart som mulig. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tilfeller av brudd på krav 4.1.1, Element-ID-er er ikke unike. 

Vi samarbeider med leverandør av nettsidene om å få rettet dette så snart som mulig. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes avvik på krav 4.1.2: 
Lenke mangler et tekstalternativ
Innebygd ramme mangler et tekstalternativ

Vi jobber med å rette disse feilene så snart som mulig. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .