Tilgjengelegheitserklæring for Agder folkemusikkarkiv

 • Agder folkemusikkarkiv
 • AGDER FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 921 707 134
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 24 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
AGDER FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Agder folkemusikkarkiv slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Video med felespill i footer og dans i slider mangler forklaring. Vil utbedres.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere videoer på forsiden mangler teksting. Noe ligger hos tredjepart. Vi avventer på tilbakemelding og vil enten fjerne eller skrive alternativ tekst til videoer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi arbeider med å legge inn riktig header nivå på overskrifter på enkelte sider.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi arbeider med å finne et bedre alternativ til de ulike sliderene og oppsettet i bunnområdet som blir vanskelig å navigere og få oversikt. Forsiden bør ha bedre organisering og overskrifter som forklarer de ulike "områdene".

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefunksjon er kun et symbol men bør også stå søk og være tydeligere. Utbedres.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemaer har ikke definert riktig inndataformål og gjennomgåes av vår leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere steder (bl.a. i footer og på linker) er konstrasten under minstemål. Tekst oppå bilder. Rettes innen kort tid.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Navigering kommer inn i tastaturfelle på slider. Vi arbeider med å finne et alternativ.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Slideren kan ikke stoppes. Vi arbeider med å finne en bedre løsning.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden mangler en "Hopp til innhold" knapp. Rettes opp av leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tastatur navigering hopper først til kontrast og tekststørrelse, må hoppe til "hopp til innhold"

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ledetekster til linker er ikke optimale og vil bli rettet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden har søkefunksjon men denne fungerer ikke ved tastaturnavigering. Vi sjekker med leverandør om vi kan legge til nettstedskart.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søk i stevbasen og i samlingen har feil på ledetekster og vil bli rettet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fokus forsvinner pg.a. tastaturfelle. Dette rettes snarest av leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fungerer på enkelte steder men ikke alle, kan være en "tale-/språkutfordring". Vi arbeider med å finne ut av dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språk er definert riktig på hovedsiden, men feil på søkesidene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Spansk på en video, kan oversettes til engelsk, sjekk opp om den også er kodet på engelsk når oversatt 

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Knappene" til søk i samling og "Søk i stevbasen" utbedres.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ingen varsel om feil ved utfylling av feil data i skjemaer-

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ledetekster i søk i samling og "Søk i stevbasen" utbedres.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Forslag til inndata ved feil for søk i samling og "Søk i stevbasen" utbedres.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Siden genererer noen HTML-feil som feilsøkes av leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema gir ikke statusbeskjeder på resultater (som f.eks. ingen funn, 5 resultater osv). Vi sjekker med vår leverandør.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .