Tilgjengelegheitserklæring for ardal.kommune.no

 • ardal.kommune.no
 • ÅRDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 954 679 721

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ÅRDAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på ardal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort nokon funn under skjema. Acos skal utbedre.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er nokon element som har dårleg kontrast. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er for svak kontrast på nokon element.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Modul Nabolag har kjent feil slik:

ACOS må verifisere at inputfelter og ledetekster er kodet korrekt.

Vert retta i Q1-2, 2023.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil registrert i generelle feilliste fra Acos:

 • Artikkel/Tabell:  Når en artikkel inneholder flere tabeller får disse lik id.
 • FAQ: Håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.
 • Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil registrert i generelle feilliste fra Acos:

 • Webskjema: Feil på radioknapper og avkryssingsbokser. Fieldset skal egentlig ha legend.

 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne tilgjengelegheitserklæringa gjeld for hovudnettstaden til Årdal kommune som har adresse https://www.ardal.kommune.no/.

Tenestetorget har overordna ansvar for kommunen si heimeside.

Vi jobbar kontinuerleg med å utbetra sidene.

Årdal kommune skal i 2023 jobbe systematisk for å tilfredstille alle WCAG 2.1 krava.