Tilgjengelegheitserklæring for stemutdanning.no

 • stemutdanning.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på stemutdanning.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes bilder på flere sider som er sanseopplevelser. Disse har ikke beskrivende tekstalternativer. Konsekvensen av dette er dårlig brukeropplevelse for brukere som har vansker med å oppfatte visuelt innhold. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes flere videoer på "X-faktor" sidene som mangler teksting og/eller tekstalternativer. Konsekvensen av dette er at innholdet er utilgjengelig for brukere som har vansker med å oppfatte lyd.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Det finnes tekst i footer som visuelt er utformet som overskrifter, men som ikke er definert som overskrifter programmeringsmessig. 
 • Flere av "X-faktor" sidene har feil overskrift-struktur. 

Konsekvensene av dette kan være at innhold på nettsiden ikke kan presenteres riktig til brukere som anvender forskjellige brukeragenter og hjelpemiddelteknologi. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Følgende tekstelementer har under 4.5:1 kontrast mot bakgrunn eller deler av bakgrunn:

 • Ledetekst i søkefelt
 • Overskrifter

Konsekvensen av dette kan være at innholdet på nettsiden er utilgjengelig for brukere med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes brudd på krav om synlig fokusmarkering, som er en forutsetning for å oppfylle dette kravet. Bruddet gjelder lenker på forsiden. Konsekvensen av dette er at innhold på nettsiden kan være utilgjengelig for brukere som er avhengig av tastaturnavigasjon for å betjene siden.

Tilgjengelege alternativ

Lenkene, som ikke får synlig fokusmarkering på forsiden, ligger også i meny. I menyen får de synlig fokusmarkering. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte av "X-faktor" sidene har sidetitler som ikke tilstrekkelig beskriver de aktuelle sidene sine emner eller formål. Konsekvensene av dette kan være at alle brukere får vansker med å identifisere om sidens innhold er relevant. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes menyelementer på "X-faktor" sidene som ikke skjules programmatisk når meny er lukket. Konsekvensen av dette kan være at innholdet er utilgjengelig for brukere som er avhengig av tastaturnavigasjon eller hjelpemiddelteknologi for å betjene siden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes lenketekster som ikke tydelig formidler mål og funksjon på nettsiden. Det finnes lenker i meny og lenkeblokker på "X-faktor" sidene som leder direkte til undersider av det formidlede lenkemålet. Konsekvensene av dette er dårligere brukervennlighet for alle brukere, men spesielt brukere med synshemminger, nedsatt kognisjon eller motorikk

Innhald som bryt kravet i regelverket

Store deler av nettsiden har flere måter å navigere på, men "X-faktor" sidene har kun én måte å navigere på. Konsekvensene av dette er dårligere brukervennlighet for alle brukere, men spesielt brukere med synshemminger, nedsatt kognisjon eller motorikk

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere overskrifter på "X-faktor" sidene er avkortet. Konsekvensene av dette er dårligere brukervennlighet for alle brukere, men spesielt brukere med synshemminger, nedsatt kognisjon eller motorikk

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Flere lenker på forsiden får ikke synlig fokusmarkering ved tastaturnavigering. 
 • Logo i footer, som er et lenket bilde, får ikke synlig fokusmarkering.
 • Flere elementer på "X-faktor" sidene mangler synlig fokusmarkering.

Konsekvensene av dette være at innhold er utilgjengelig for brukere som er avhengig av tastaturnavigasjon for å betjene nettstedet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte sider får fatal error under HTML-validering. Konsekvensen av dette kan være at innholdet er utilgjengelig for brukere som anvender hjelpemiddelteknologi.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .