Tilgjengelegheitserklæring for bokn.kommune.no

  • bokn.kommune.no
  • BOKN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 979 723
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Bokn kommune er liten med begrensa ressursar, men me gjer vårt beste for at alt innhald på bokn.kommune.no skal vera universelt utforma. Kvalitets- og utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med teknisk leverandør, Acos.

Me har intensivert fokuset på tilrettelegging av UU, der nettredaktør, medforfattarar og IT-sjef står saman om å sikra UU på nettstaden vår.

Å skriva innhald i eit klart og tydeleg språk og å skriva alternative bildetekstar, har me drive med i fleire år. Nå har me m.a. retta fokus på å laga betre alt-tekstar. Forutan bilde jobbar me også spesielt med at PDF-filer skal oppfylla dagens krav. 

Pr. i dag brukar me sosiale medium til videopresentasjonar. Målet er å også kunne presentera slikt innhald på bokn.kommune.no i tråd med UU-krava.

Alle Feide-tenestene er ikkje vurderte. Me ventar på at tenesteleverandørane skal publisera eigne erklæringar.