Tilgjengelegheitserklæring for Landinfo.no

 • Landinfo.no
 • UTLENDINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 974 760 746
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
UTLENDINGSDIREKTORATET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Landinfo.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Startsiden:

 • Søkefeltet mangler html-label eller WAI-ARIA attributt som forklarer feltets funksjon.
 • Siden benytter landmarks, men det er flere landmarks som mangler aria-label som beskriver landemerkets funksjon.

Fag og metode:

 • Siden har to kodede H4-overskrifter som mangler tekst. 
 • Siden har en rekke innholdselementer med dublisert ID

Aserbajdsjan:

 • Knappen "Filtrer på tema" mangler en funksjonell beskrivelse av knappen. Beskrivelsen skal enten avgis som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".
 • Tabellen som ineholder faktaopplysninger mangler en tabelltittel caption

Søk i publikasjoner:

 • Knappene "Filtrer på land", "Filtrer på tema" og "Filtrer på språk" mangler en funksjonell beskrivelse av knappene. Beskrivelsen skal enten avgis som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".

Feilene vil gjøre det vansekligere å bruke nettstedet med lesehjelpemidler.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Søkefeltet mangler html-label eller WAI-ARIA attributt som forklarer feltets funksjon.
 • Knappen "Filtrer på tema" mangler en funksjonell beskrivelse av knappen. Beskrivelsen skal enten avgis som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".
 • Knappene "Filtrer på land", "Filtrer på tema" og "Filtrer på språk" mangler en funksjonell beskrivelse av knappene. Beskrivelsen skal enten avgis som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".

Feilene kan gjøre det vanskeligere å bruke nettstedet med lesehjelpemidler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Om Landinfo: 

 • Nettlenker er er kun markert med farge, og mangler en sekundær visuell indikator som understrek eller uthevelse. 

Kilder og metode:

 • Nettlenker er er kun markert med farge, og mangler en sekundær visuell indikator som understrek eller uthevelse. 
Innhald som bryt kravet i regelverket

Om Landinfo:

 • H5-overskrifter har en tekststørrelse som gjør at vi vurderer kontrasten mellom tekst og bakgrunn som lavere enn hva som er anbefalt eller akseptabelt. At den samme kontrasten godkjennes på overskrifter høyere i hierarikiet skyldes at fontstørrelsen øker her.

Feilen vil gjøre det vanskeligere å lese mellomoverskriftene for svaksynte.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Fellesfunksjonen "søk her" (søkefelt) kan kun brukes med tastatur. Funksjonen har ingen egen "submit-knapp", og mangler en funksjonsbeskrivelse som forteller brukeren hvordan feltet benyttes.

Se også 3.3.2

 • All funksjonalitet kan "strengt tatt" brukes med tastatur, men fordi det ikke finnes noen "skip to content" funksjon så tvinges bruker til å navigere gjennom samtlige land i menyen før hen kommer til faktisk sideinnhold.
 • Ved navigering ved hjelp av tab i landvelgeren er det tidvis ingen fokusmarkering, og det leses opp land som ikke er synlige i nettleservinduet.

Dette er såpass grove feil at nettstedet i praksis blir utilgjengelig for brukere som benytter tastaturnavigering.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I venstre hovemeny er toppnavigeringen "Tilbake". Denne funksjonen fungerer kun i noen kontekster. Denne vilkårligheten virker kun forvirrende, og kan oppleves som en tastaturfelle i kombinasjon med at bruker må tab-navigere gjennom samtlige land med oppføring på Landinfo.

Hovedinntrykket av hele landevelgeren ved tastaturnavigering er at denne ikke fungerer tilfredsstillende, og vil gjøre nettstedet utilgjengelig for tab-navigering.

Denne feilen vil i svært stor grad påvirke brukers mulighet til å navigere på nettstedet, og en oppgradering av menyen bør ha topp-prioritet i utbedring av nettstedet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Landinfo mangler en funksjon for å hoppe rett til sideinnholdet. Konsekvensen er at brukeren må tab-navigere seg gjennom flere nivåer i landmenyen for å komme til sideinnholdet.

Dette er en alvorlig feil som gjør det vanskelig for tastaturbrukere å benytte siden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Om Landinfo: 

 • På siden er den en lenke hvor lenketeksten kun består av ordet "her: Mål og funksjon fremgår ikke av lenketeksten.
 • Innholdsfeltene "Aktuelt" og "Multimedia" inneholder flere lenker som kun har den generiske tittelen "Les mer". Selv om lenkenes formål er angitt tekstlig over lenken så bryter dette med god praksis da det kan gi vansker for personer med konginitve utfordringer. 
 • Logo med navigasjonslenke mangler lenkenavn og korrekt oppmerking av lenkefunksjon.

Feilene vil gjøre nettstedet vanskeligere å navigere for eksempelvis brukere av lesehjelpemidler.

 

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Det er flere innholdselementer, slik som venstre navigasjonsmeny med landoversikt som mangler synlig fokus eller markering av tastaturnavigering.
 • Søkefeltet mangler også tilstrekkelig synlig fokus.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søk i publikasjoner:

 • Sammendrag av publikasjoner er publisert både på norsk og engelsk, men det engelske sammendraget mangler korrekt språkmarkering i kodet slik at lesehjelpemidler kan tilpasse presentasjonen av innholdet, og lese dette opp på korrekt språk.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Fellesfunksjonen "søk her" (søkefelt) kan kun brukes med tastatur. Funksjonen har ingen egen "submit-knapp", og mangler en funksjonsbeskrivelse som forteller brukeren hvordan feltet benyttes.

Se også 3.3.2

Innhald som bryt kravet i regelverket

Navigering i landmeny ved bruk av tastatur, og navigering ved bruk av mus er ikke identisk.

Feil knyttet til navigering via landmeny er en gjenganger på nettstedet, og vil vanskeliggjøre navigasjonen for brukere av lesehjelpemidler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle sider:

 • Søkefelt mangler html-label eller WAI-ARIA attributt som forklarer feltets funksjon.

Søk i publikasjoner:

 • Knappene "Filtrer på land", "Filtrer på tema" og "Filtrer på språk" mangler en funksjonell beskrivelse av knappenes funksjoner. Beskrivelsen bør både være synlig som tekst, og avleveres som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Toppmenyen har dupliserte rollebeskrivelser. Det er benyttet både HTML og WAI-ARIA attributter. Dersom presentasjonslaget er kodet i HTML5, er det ikke nødvendig med både HTML-labels og WAi_ARIA attributter, og WAI-ARIA kan med fordel fjernes for lettere kode.

Under testvalidering av siden for Bangladesh får vi følgende feil i verktøyet https://validator.w3.org/:

 1. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 165, column 15; to line 165, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 2. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 327, column 15; to line 327, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 3. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 409, column 15; to line 409, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 4. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 459, column 15; to line 459, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 5. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 513, column 15; to line 513, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 6. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 583, column 15; to line 583, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 7. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 690, column 15; to line 690, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 8. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 852, column 15; to line 852, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 9. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 934, column 15; to line 934, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 10. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 984, column 15; to line 984, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 11. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 1038, column 15; to line 1038, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 12. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 1108, column 15; to line 1108, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 13. Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

  From line 22, column 1; to line 22, column 54

  ogle+ -->↩<meta itemprop="name" content="Landinfo | Bangladesh">↩<meta

 14. Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

  From line 23, column 1; to line 23, column 60

  gladesh">↩<meta itemprop="description" content="Landside: Bangladesh">↩<meta

 15. Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

  From line 24, column 1; to line 24, column 103

  gladesh">↩<meta itemprop="image" content="https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Flag_of_Bangladesh.svg">↩↩<!--

 

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Søkefeltene mangler funksjonsbeskrivelser i koden, enten i form av HTML-labels, eller med WAI-ARIA attributtet "aria-label".
 • Filtreringsknappene som finnes på mange siden mangler funksjonsbeskrivelser i koden, enten i form av HTML-labels, eller med WAI-ARIA attributtet "aria-label".
 • Søkefeltene mangler en "submit-knapp"
 • Toppmenyen har dupliserte rollebeskrivelser. Det er benyttet både HTML og WAI-ARIA attributter. Dersom presentasjonslaget er kodet i HTML5, er det ikke nødvendig med både HTML-labels og WAi_ARIA attributter, og WAI-ARIA kan med fordel fjernes for lettere kode.

Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettstedets hovednavigasjon trenger en oppgradering og tilpasning da denne navigasjonen vil hindre bruk av nettstedet for personer som bruker lesehjelpemidler. Ut over dette er det mest små feil som bør runne rettes uten større innsats.

Nettstedet har en omfattende samling PDF-dokumenter hvor enkelte er mange år gamle. Vi har testet er dokument fra 2014 og fant følgende feil:
-Dokumentet manglet en informativ tittel.
- Dokumentet manglet språkangivelse.
-Dokumentet manglet en overskriftstruktur.