Tilgjengelegheitserklæring for svarut.ks.no/edialog

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SANDE KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på svarut.ks.no/edialog slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kontrast oppfylles for alle side-elementer bortsett frå innsendingsknapp. Innsendingsknapp har dårleg kontrast med bakgrunn, så lenge den er inaktiv. Kontrast vert bra når alle felt er utfylt og knappen kan brukast. Konsekvens for brukar er at det kan vere utydeleg at knappen fins. Forsendingsknappen er den viktigaste knappen på skjemet, og det skal tydelegare framgå at den er der, og når skjemaat er klart slik at knappen kan brukast. Det vil innan kort tid verte lansert ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Se kommentar 1.4.3. Kontrastproblem gjeld også tekst på forsendingsknappen mot fargen på knappen. Det vil innan kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sida manglar blant anna 'Hopp til hovedinhold'. Konsekvens for brukar er at navigasjon med kun tastatur er vanskeligare. Det vil innan kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

HTML-tag manglar riktig lang-attributt ved bytting av språk. Det vil innan kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ovanfor. I tillegg manglar det noken deloversettelsar ("logg ut" og feilmelding "vennligst fyll ut manglende felt") Det vil innen kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feilmeldingar heng ikkje tydeleg nok samman med feila ved bruk av skjermlesar. Feilmelding ved manglande input vert ikkje lest opp, og tekst på feilmeldinga er ikkje tydeleg ved zooming til 400%. Det er uklart kvifor forsendelsesknappen ikkje er aktivert, og feilmelding som vert gitt er for generell. Brukarar som er avhengige av skjermlesar vil ha vanskar med å finne og korrigere feil for å kunne sende inn skjema. Det vil innan kort tid  verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kobling til meir informasjon samt avhakingsknappar for val av om forsendelse inneheld sensitive opplysningar manglar label. Hjelpetekst om sensitive opplysningar er ikkje tydeleg ved 400% zoom. Brukarar som er avhengige av skjermlesar vil dermed ikkje ha likt grunnlag som brukarar som ikkje er avhengige av skjermlesar å kunne merke forsendelsen riktig. Struktur på skjemaet kan verte bedre ved bruk av overskrifter og fieldset. Avhaking av to alternative felt kan merkas bedre. Input for fødselsnummer og organisasjonsnummer er kodet som telefonnummer. Det vil innan kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brukarar som er avhengige av skjermlesar vil ha vanskar med å finne og korrigere feil for å kunne sende inn skjema. Det vil innan kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Label for avhaking om forsendelsen inneheld sensitive opplysningar heng ikkje saman med input. Dette fører til at skjermlesan ikkje vil forstå kva det vert spurt om. Manglande merking har konsekvensar for etterlevelse av personvernregelverket for mottakar. Det vil innan kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil ved parsing av tekst. Skjermlesar les noken gongar opp placeholdere for tekster istadenfor oversatt tekst. F.eks {{ translation.labels.TELEFONNUMMER }}   Det kan sjå ut som denne teksta er tilgjengeleg i DOM'en ein kort periode før oversettinga vert lasta inn, og dermed forvirrer dette noken skjermlesarar. Dette skjer konsekvent ved innsending av skjema, der ein vert sendt til ein kvitteringsside. Konsekvensen er da at skjermlesarane ikkje skjønar at skjemaet er sendt inn. Ellers en del feil i console. Det vil innan kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det manglar form labels, som nevnt under 3.3. Det er også noken element som burde kodast som liste, og to element som er koda som lenke men burde vært knapp (spørsmålsikon ved sensitive opplysninger, samt logg ut-knapp). Tittel på vedlegg ser derimot ut som ein lenke utan å være det. Det vil innan kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

 Statusbeskjed ved opplasting av fil og innsending av skjema er ikkje markert med f.eks aria-live-attributt, og er dermed ikkje umiddelbart tilgjengeleg for skjermlesarane. Brukarar som er avhengig av skjermlesar vil ikkje ha fullstendig informasjon om at dokumentet er lagra automatisk og at skjemaet er sendt. Det vil innan kort tid verte lansert ein ny versjon av eDialog som vil oppfylle dette kravet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .