Tilgjengelegheitserklæring for voss.herad.no

 • voss.herad.no
 • VOSS HERAD, organisasjonsnummer 960 510 542
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VOSS HERAD kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på voss.herad.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er nokre bilder på nettsida som ikkje har alternativ tekst (sett vekk frå pyntebilder). Slik alternativ tekst er viktig for dei som ikkje kan sjå bilder eller som har skrudd av bildevisning. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me har eit par filmar med informasjon som ikkje er teksta, noko som kan gjera informasjonen mindre tilgjengeleg for nokre brukarar. 

Tilgjengelege alternativ

Det fins tekstbasert informasjon i artiklar på nettsida med samme informasjon som i filmane. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Me har liggande opptak av Kommune-TV, frå møte i heradsstyret og formannskapet. Desse er ikkje teksta fordi me rett og slett ikkje har kapasitet til å simultanteksta eller fullteksta sendingar som kan vera mange timar lange. Frå 1. januar 2024 har me lagt med innkalling og protokoll som vedlegg til kvar sending. Vårt alternativ er å ikkje publisera opptaka, men berre ha det som direkte sending.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte stader på nettsida er kontrasten under kravet på 4.5:1. Dette kan svekka lesbarheiten under visse forhold. 

Tilgjengelege alternativ

Informasjonen fins andre stader på nettsida med god nok kontrast, som er universelt utforma.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me har to bilder av tekst, som skal omformaterast til tabellar. Slik dei er framstilt no i bildeformat, kan lesekvaliteten bli dårleg ved forstørring, og hjelpemiddel for dyslektikarar kan ikkje dra nytte av teksten i bilde.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte artiklar på nettsida har ikkje riktig koda mellomtitlar. Det vil seie at dei er markert med feit skrift istadenfor med overskriftskode <h2> eller <h3>. 

Tilgjengelege alternativ

Innhaldet kjem fram i brødteksten.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Me har fått gjennomført eksperttesting av nettstaden, jamfør krava til universell utforming. Med utgangspunkt i test-rapporten er me godt i gang med forbetringar, og tilgjengelegheitserklæringa vil oppdaterast etterkvart som feila vert retta opp i.