Tilgjengelegheitserklæring for Vigilo android App

 • Vigilo android App
 • Android
 • 2.6.0
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • GULEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 938 497 524
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 42 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
GULEN KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Vigilo android App slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bildevedlegg i brukergenerert innhold har ikke tekstalternativ

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrifter i header og nyhetsfeed er ikke kodet som overskrifter.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved tastatur-/skjermlesernavigasjon må man swipe tilbake fra navigasjonslinjen for å nå elementene i opprettelsesmenyen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte tekstelementer som inneholder informasjon om opprettelse av innhold har for svak kontrast mot bakgrunnen, og vil være vanskelig å oppfatte for brukere med synsnedsettelser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte steder vil tekst bli erstattet av "…" ved forstørret tekst. For brukere som er avhengig av forstørret tekst kan deler av innholdet være utilgjengelig. Dette gjelder tittel i fraværsmeldinger og ved lange navn på oppretter av rutiner.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere ikke-tekstlige elementer har for lav kontrast mot bakgrunnen. Dette gjelder blant annet opprettelsesknapp, ikon for utvidelse av en rekke innhold samt kalenderikon i fraværsregistreringsbildet. 

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Unntatt fra kravet: Native apper, ikke kodet i oppmerkingsspråk.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tittel i fraværsmeldinger for skole blir ikke oversatt ved endring av språk i appen og datoformatet endres ikke ved bytte av språk til engelsk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Unntatt fra kravet: Native apper, ikke kodet i oppmerkingsspråk.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Unntatt fra kravet: Native apper, ikke kodet med oppmerkingsspråk.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne appen blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er opptatt av å opprettholde og utvikle apper som er tilgjengelig for alle, og jobber kontinuerlig og målrettet med universell utforming av appene. Vi fokuserer på å rette feil og mangler opp mot WCAG-kravene, samtidig som vi jobber med å sikre at universell utforming er sentral del av nyutviklingen.