Tilgjengelegheitserklæring for pasientpost vestnes kommune

 • Pasientpost Vestnes kommune
 • VESTNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 901 965

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTNES KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Pasientpost Vestnes kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nederste seksjon på forside "Ønsker du å komme i kontakt med oss", er kodet som overskriftsnivå 3 og blir derfor underordnet Hvorfor pasientpost.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når ein "tabber" gjennom menyen kjem eg etterpå til ei gjentaking av menyen i staden for innloggingsknapp. Ein skjult mobilversjon av menyen kanskje? "Tabber" forbi menyknapp i mobillayout. Tab innlogga versjon: Fungerer bra bortsett frå for fullførte betalingar, kor ein "tabber" seg inn på kvitteringen si "actions" i staden for til kvitteringsknappen. Når man "tabber" vidare kjem ein til iframe for neste betaling (?).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Personleg kode-felt: Label koda som p, dermed ikkje knytta til feltet. Feltet manglar namn. Betalingskode-felt burde ha id for å kople label og felt saman. Dropdown på Betalings-sida manglar leietekst. Vêl helseteneste koda som overskrift, ikkje som label. Bør heller vere label og ei overskrift over for "Nye betalinger" Søkeknapp i innboks manglar leietekst. Refresh-knapp manglar leietekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lite kontrast på pil på dropdown på betalingssida, pluss tekst "Alle måneder". 

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Alle måneder" kan i verste fall bli usynleg, om tekst blir lang nok til å brekke over to linjer og linjeavstand er stor nok til at fokus havner midt i mellom.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Problemer nevnt under 1.3.2, pluss noko "muffens" under Spørsmål og svar. Inne på pasientpost trur eg ein "tabber" innom et søkefelt som ikkj er synleg. Det er i hvert fall eit ekstra steg mellom menyen og søkeknappen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har navigation som aria landmark, men stemmer ikkje når ein kjem inn i innlogga versjon. Då er raud header framleis markert som navigation. Har heller ikkje skip til content-knapp.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innboks bør heite PasientPost når ein er i Min HelseRespons. Vi har titlar på kvar side, men det kjem etter HelseRespons og blir berre vist når ein har god plass til fanar. Ideelt sett hadde kvar ein er kome fyrst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Samme problem som nevnt i 1.3.2.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Logo skulle hatt namn "Hjem" for å følgje vanleg mønster for skjermlesarar. På sida Test din BankID skulle det stått "Test din BankID" i linken, same med BankID på mobil, og siste link "her" burde vere noko slik som "Du kan teste nettlesaren din her". Same på sida "Problemer med BankID" under "Hva gjeld det?". Der er det i tillegg ein link "denne "siden" kor meir av teksten bør inkluderast i linken, "sjå vanlege spørsmål og svar på denne siden". Under "har ikke BankID" er det også ein "her"-link. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overheld ikkje reglane om rekkjefølgje på overskrifter, der ein for eksempel ikkje skal hoppe frå H1 til H3, då skal det vere eit nivå med H2 mellom. Eit viktig eksempel er pasientpost-innboksen. Der kunne det vore løyst med å dele opp i seksjonar for lest og ikkje lese. På betalingssida ser det betre ut, bortsett frå at det har snike seg inn ei overskrift som heiter "Behandler transaksjon". Overskrifta Velg helseteneste er litt misvisande, den skulle i staden vore label til feltet og ei meir representativ overskrift skulle vore på H2-nivå. "Nye betalingar" el. På FAQ-sidene manglar H1, mens på personvern er det dobbelt H1. På framsida er det fleire H1, men sidan det opphavleg blei laga som ein onepager gir det eigentleg litt meining med innhaldsstrukturen. "Ønsker du komme i kontakt med oss" skulle vore flytt eit overskriftsnivå opp til H2.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglar focused state for alle actions i headar når ein er inne på ein pasientpost. Manglar også for refresh-knapp> på betalingssida. Trur ikkje eg klarer å nå spørsmåla i FAQ med tastatur i det heile teke, men den sida oppfører seg så rart at eg er litt usikker.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alt hoppar rundt om man "tabber" lenge nok på Test din BankID. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

PIN-kodefelt har inaktiv knapp, så brukar ikkje kan trykkje for å sjå kva som er feil. Kan ikkje skrive inn bokstavar, usikker på om det bryt med noko krav. Elles alt ok.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Pinkodefelt manglar label, betalingskodefelt manglar kobling mellom label og felt. Dropdown for å filtrere betalinger manglar label.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .