Tilgjengelegheitserklæring for Fjellnettverket

 • Fjellnettverket
 • BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 260
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Fjellnettverket slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er innhald på nettstaden som bryt kravet i regelverket

Det finnes illustrasjonar og bilete som ikkje er godt nok forklart med tekst. 

Me manglar unntaksvis tekstalternativ til bilete. Me har retningslinjer for at vi skal beskrive bilete og illustrasjonar, men desse blir ikkje alltid brukt.

I tillegg er det kodefeil:

 • I artikkeloversikt på forsida har alternativ tekst og bildetekst byttet plass. Alternativ tekst til bilete i lenkesamling vises ikkje ut.
 • Dersom bilde som er satt inn i en egendefinert (egen modul) har alternativ tekst skal verdi vises i alt.atrributt i front. Nå blir alternativ tekst i front tom uansett.
 • Alternativ tekst vises ikkje på bilete i lenkesamling.

Synshemma og blinde får ikkje tilgang til informasjon i enkelte bilete og illustrasjonar. 

Me vil køyre automatiske rapporter for å finne og utbetre feila kontinuerleg.

Vår leverandør Acos jobbar med å rette dei tekniske feila.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabellar og lister på fjellnettverket.no er universelt utforma på store skjermar. Når tabellar vises på mindre skjermar er ikkje overskriftene i tabellane koda rett.

På nyheiter er det hopp i overskriftsnivå. Overskrifta på sida har overkskriftskode h1, medan lenkene har overskriftskode h3

Brukarar kan få problem med å få lest opp tabellen rett ved bruk av liten skjerm. Leverandør jobbar for å rette dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er innhald på enkelte stader med for dårleg kontrast.

Dette gir dårlege lesbarheit.

Leverandør er i gang med å utbetre dette.  
 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefelt har for dårleg kontrast.

Dette gir dårlegare lesbarheit. 

Leverandøren vil utbetre dette.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikkje mogeleg å gjere val i vegvisaren med hjelp av tastaturnavigasjon. 

Det er ikkje mogeleg å nå neste knapp i vegvisaren ved hjelp av tastaturnavigasjon. 

Desse feila gjer det vanskeleg/ikkje mogeleg å navigere for brukarar som berre brukar tastatur. 

Dette vil bli utbetra av leverandør.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Det er ikkje alle dokument (pdf) som er publisert på nettsida der overskriftene er brukt. Me arbeider for å gå gjennom dei eldre dokumenta for å rette dette.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er nokre element som ikkje får synleg fokus ved bruk av tastatur. Det gjer det vanskelegare å navigere med tastatur. 

Leverandøren jobbar med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsida er satt opp i bokmål, medan Fjellnettverket sine artiklar og tekstar er på nynorsk. Det fører til at noko navigasjon og ferdigutfylte element er på bokmål. Leverandøren jobbar med å rette dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er  sider på nettstaden som ikkje er merka med rett språk. Me arbeider for å rette dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Søk - nedtrekksfelt for type manglar synleg fokusmarkering
 • Bilete - om det er lagt inn alt-tekst på bilete kan brukaren òg klikke på bilete. Då opnast bilete i stor visning. Her manglar synleg fokusmarkering.

Leverandøren jobbar med å rette feilen. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte feil i webskjema. Feilmelding seier ikkje kvar feilen har oppstått. Dette gir ein dårlegare feilmeldingsfunksjon for brukarar.

Leverandøren arbeider med ny versjon av webskjema. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er innhald på nettstaden som bryt kravet i regelverket: Enkelte feil i webskjema med ledetekstar. Det går dårlegare ledetekstar for brukarar.

Leverandør arbeider med ny versjon av webskjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes enkelte kodefeil som kan føre til utfordringar for dei som brukar skjermlesar.

 • Tabell: Når ein artikkel inneheld fleire tabellar, får desse lik ID.
 • FAQ: Når ein artikkel inneheld fleire FAQ-er, får desse lik ID.
 • Søk: Søkefelt og søkeknapp har same namn.

Leverandøren arbeider med å utbetre dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .