Tilgjengelegheitserklæring for gol.kommune.no

 • gol.kommune.no
 • GOL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 952 612

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
GOL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på gol.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fleire av bileta i bruk på nettstedet manglar eit tekst-alternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). 

Me jobbar med å gå igjennom bileta brukt på nettstedet for å sikre at alt-tekst er på plass.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testane har avdekt at det ligg tomme overskrifter på fleire av sidene. Ein overskrift blir sett på som «tom» hvis det ikkje er noen tekst som ein skjermlesar kan vidaresende til brukaren.

Dette jobbes med å få på plass, me går igjennom side for side.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På nokon sider er det dårlig sidestruktur ved at det hoppes over overskriftsnivå. Me jobbar med å få dette på plass.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fleire plasser er det to elementer på samme side som har lik ID. Ein ID skal vere unik. Hovedinnhaldet på sidene det gjeld har lik ID som det overordna elementet. Dette blir meldt opp til leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved bruk av oversettelsesfunksjonen kjem det opp eit banner heilt øvst kor ein kan styre oversettelsen. Det bannere er i ein innebygd ramme som manglar tekstalternativ. Dette blir meldt opp til leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det manglar riktig rolle på fleire element slik at skjermlesarar kan lese opp antall søketreff etter eit søk har blitt gjennomført. Dette blir meldt opp til leverandør.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .