Tilgjengelegheitserklæring for 360° Public journal (postjournal)

 • 360° Public journal (postjournal)
 • AUKRA KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 981 337
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
AUKRA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på 360° Public journal (postjournal) slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Avdelingsveljar i søkalternativa og filtra: 

 • Knapp for å utvide avdelingslista manglar etikett
 • Søkefunksjon i nedtrekkslista manglar etikett
 • Avkrysningsboksar i lista manglar etikettar som beskriv vald element

Innsynsfunksjon Bestillingskurv

 • ReCaptcha avkrysningsboks manglar etikett 
Innhald som bryt kravet i regelverket

Avdelingsveljar i søkalternativa og filtra 

 • Manglande etikett for sjekkboks ved val av avdelingar
 • Ved bruk av standard innsynsførespurnad (Dialogboks som opplyser om og gjev mogleghet for å kopiere e-postadresse for innsyn og dokumentnummer) manglar etikettar på tekstfelt som kan bli kopiert til utklipstavle. 
Innhald som bryt kravet i regelverket

Avdelingsveljar i søkalternativa og filtra 

 • Tabulatorrekkefølge ved val for dato kan ikkje navigere inn i datoveljar, men brukar kan skrive inn dato (formatet er tilgjengeleg programatisk for å opplyse brukar om riktig skrivemåte)

Innsynsfunksjon standard

 • Når dialogboksen opnar seg, vert ikkje fokus flytta på tabulator til dette vindauget, men fortset i bakgrunnen.
   
Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsfunksjon Bestillingskurv

 • Sida inneheld obligatoriske felt flagga med asteriks, men sida definerer ikkje kva som er obligatorisk til dømes med tekst "Obligatoriske felt er merka med *"
 • Varsel ved feil utfylt skjema oppstår som raud kontekstorientert beskrivande tekst, men feilmeldinga inneheld ikkje attributt role="alert"
Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsfunksjon Bestillingskurv

 • Personlege inndatafelt har ikkje attributt for "auto complete"
Innhald som bryt kravet i regelverket

Avdelingsveljar i søkalternativa og filtra

 • Varsel om ikkje vald frå-/til dato tekst oppfyller ikkje minimumskravet for kontrast

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsfunksjon standard

 • Når dialogboksen opnar, vert ikkje fokus flytta på tabulator til dette vindauget, men fortset i bakgrunnen.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Avdelingsveljar i søkalternativa og filtra: 

 • Manglande etikett for sjekkboks ved val av avdelingar

Innsynsfunksjon

 • Ved bruk av standard innsynsførespurnad (Dialogboks som opplyser om og gjev mogleghet for å kopiere e-postadresse for innsyn og dokumentnummer) manglar etikett.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Avdelingsveljar i søkalternativa og filtra

 • Knapp for å utvide avdelingslista manglar etikett
 • Søkefunksjon I nedtrekkslista manglar etikett
 • Avkrysningsboksar i lista manglar etikettar som beskriv vald element. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsfunksjon Bestillingskurv

 • Varsel ved feil utfylt skjema oppstår som raud kontekstorientert beskrivande tekst, men felmeldinga vert ikkje automatisk plukka opp av skjermlesar 
Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsynsfunksjon Bestillingskurv

 • Varsel ved feil utfylt skjema oppstår som raud kontekstorientert beskrivande tekst, men felmeldinga vert ikkje automatisk plukka opp av skjermlesar 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Avdelingsveljar i søkalternativa og filtra 

 • Manglande etikett for sjekkboks ved val av avdelingar
Innhald som bryt kravet i regelverket

Søk

 • Tal på treff i søk inneheld ikkje attributtet role="status"

Innsynsfunksjon Bestillingskurv

 • Ved forsøk på innsending utan at obligatorisk felt er fylt ut vert feilmelding vist i raud tekst som lister opp kva som er forventa for å kunne sende inn innsynsførespurnad. Desse elementar manglar attributtet role="alert"
 • Elementar som viser tal på dokument i handlekorg inneheld ikkje attributtet role="status"

Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør vert kontakta for å rette opp feil.