Tilgjengelegheitserklæring for florøkulturhus.no

 • florøkulturhus.no
 • KINN KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 956 532
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KINN KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på florøkulturhus.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikkje tekstalternativ til enkelte bilder under kulturomtaler, fordi det ikkje er lagt inn konsekvent i løysinga. Synshemma får ikkje tilgang til informasjon i enkelte bilder.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette kravet er delvis oppfylt.
For filmtrailerar har vi ikkje eit fullgodt alternativ til videoen. Allikevel mener vi at sjølve filmomtalen er eit slags alternativ til traileren. Både traileren og filmomtalen beskriver kva filmen handlar om, sjølv om innhaldet ikkje er det same.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er delvis oppfylt. Det kan vere enkelte tekstar på nettsida som ikkje lar seg forstørre i alle nettlesarar. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte bilder under kulturprogram innheld tekst, då desse er plakatar for ulike forestillingar. Desse vil gjerne inneholde tittel på framsyninga. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .