Tilgjengelegheitserklæring for khio.no

 • khio.no
 • KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, organisasjonsnummer 977 027 233
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på khio.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Nettstedet bruker h1 til h3 uten h2 på flere sidetyper. Det jobbes med å endre dette for fremtidig innhold, men det er krevende å omgjøre det på store mengder eksisterende innhold. Slik vi leser presiseringen på uutilsynet.no er det uklart om dette er å betrakte som et brudd eller ikke. 

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Et par knapper i en bildekarusell har tekst med for lav kontrast kun når bildet i karusellen er aktiv. Da er ikke knappen aktiv siden bildet vises. Knappene har høy kontrast når ikke bildet er det aktive bildet i visningen, og det er derfor et spørsmål om dette er et brudd eller ikke da den lave kontrasten har en ren dekorativ funksjon og ikke er til hinder for navigasjon.

Tilgjengelege alternativ

Bildekarusellen er kun en alternativ inngang til studiene som like enkelt kan nås gjennom toppmeny.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet har ikke snarvei til å hoppe til hovedinnhold. Vi valgte bort dette da det kun kreves fem tab-steg for å komme til hovedinnholdet per i dag. Vi vurderer å legge til denne muligheten likevel (innenfor de tre første tab-stegene) for å følge regelverket.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi publiserer store mengder tekstsnutter på engelsk på for øvrig norskspråklige sider. Vår publiseringsløsning har per i dag ikke noen måte (utover direkte redigering av HTML) å markere deler av en side og definere språk på kun markeringen. Vi jobber med å forbedre dette, men vi har tusenvis av sider med eksisterende innhold og en gjennomgang av dette vil være svært tidkrevende å gjennomgå.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .