Tilgjengelegheitserklæring for Forbrukereuropa.no

 • Forbrukereuropa.no
 • FORBRUKERTILSYNET, organisasjonsnummer 974 761 335

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
FORBRUKERTILSYNET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Forbrukereuropa.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere bilder/logoer mangler beskrivelser som gir sluttbruker reel informasjon. Logoer som har alt tekst Logo er ikke godt nok når man har 4 logoer på en side. Gjelder Logoer i Footer som ikke har alt tekst. Flere bilder har også bare alt=""

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er forstatt en jobb å gjøre med flyt og relasjoner for overskrifter og den naturlige flyten på siden. Dette må gjøres med tanke på det redaksjonelle innholdet og design.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det gjenstår fortsatt litt arbeid for å oppfylle kravene

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kontraster på Maler er for liten til å oppfylle dette kravet, 24 feil på dette punktet på denne siden https://www.forbrukereuropa.no/brevmaler/, men hensiktsmessig å se igjennom alle sidene.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fungerer i de fleste nettlesere, men problemer med tab ved bruk av FireFox for mac. Dette må sees på med utviklingen av hjemmesiden videre for å sørge for at det fungerer på tvers av alle nettlesere og plattformer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brevmal, går fra H2 til H5. Det er ikke korrekt i følge forskriften. Men det gjelder på flere sider så det må gjennomgåes igjennnom løsningen totalt sett

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fungerer i de fleste browsere, men tab har problemer med FireFox for mac. Dette må sees på med utviklingen av hjemmesiden videre for å søre for at det fungerer på tvers av alle nettlesere og plattformer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fortsatt noen feil som må rettes opp fremover. Det er logoer på linker som ikke gir korrekt informasjon. Alt test må rettes opp slik at linker og logo står i samsvar og har samme informasjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke helt klar med alle nettlesere. Må gjennomgås med fokusvelgeren i 2.4.3

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Må få forbedret at de som har avspilling av siden kan få gjort sine valg i valgbokser

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen få labels kan forbedres, ellers veldig bra. Meny items kan få bedre "alt verdier"


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .