Tilgjengelegheitserklæring for jærskulen

 • Jærskulen
 • HÅ KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 969 590

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 5 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HÅ KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Jærskulen slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Me har fleire PDF-ar som ikkje er universelt utforma. Det vert fortløpande jobba med å bytta ut desse med nettartiklar eller oppgraderte PDF-dokument.
 • Ein god del bilde manglar alternativ tekst, men me har ein plan på dette og skal utbetra det i tida framover.
Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Tabellar blir ikkje alltid koda korrekt på mindre skjermar. Leverandøren vår jobbar med å innfri dette kravet.
 • På nyheitslista og oversikt over kalenderhendingar er det hopp i overskriftsnivå. Overskrifta på sida har overskriftskode h1 medan lenkene har overskriftskode h3. Leverandøren vår jobbar med å innfri dette kravet.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Søk: Nedtrekksfelt for type manglar synleg fokusmarkering. Leverandøren vår jobbar med å innfri dette kravet.
 • Bilde: Om det er lagt inn alt-tekst på eit bilde, kan brukaren også klikka på bildet. Då vert bildet opna i stor visning. Her manglar synleg fokusmarkering. Leverandøren vår jobbar med å innfri dette kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Når ein artikkel inneheld fleire tabellar får desse lik id. Leverandøren vår jobbar med å innfri dette kravet.
 • Når ein artikkel inneheld fleire FAQ-ar får desse lik id. Leverandøren vår jobbar med å innfri dette kravet.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Webskjema har feil på radioknappar og avkryssingsboksar. Fieldset skal eigentleg ha legend. Leverandøren vår jobbar med å innfri dette kravet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .