Tilgjengelegheitserklæring for sunnmoreregionrad.no

 • sunnmoreregionrad.no
 • SUNNMØRE REGIONRÅD IKS, organisasjonsnummer 898 127 052
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SUNNMØRE REGIONRÅD IKS kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på sunnmoreregionrad.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ifølgje testrapporten frå leverandøren av nettstaden vil alle bilder få eit tekstalternativ med ein gang dei vert lasta opp framover. Alle bilder som er på nettstaden i dag har imidlertid ikkje tekstalternativ.

Tilgjengelege alternativ

Legge til tekstalternativ for bilder der dette manglar. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ifølgje leverandøren av nettstaden gjeld dette kun "les meir"-knappane under prosjekter som har kvit skrift på oransje bakgrunn. Resten skal vere ok. 

Tilgjengelege alternativ

Endre kontrastforholdet mellom fargen på teksten og bakgrunnen der innhaldet på nettstaden bryt kravet i regelverket. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje oppfylt fordi det er brukt bilde av tekst. Eksempel: //sunnmoreregionrad.no/2019/02/04/spissa-strategi-for-sunnmore-regionrad/

Tilgjengelege alternativ

Erstatte bilde av tekst med tekst.  

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ifølgje leverandøren av nettstaden er det mogleg å navigere med tastatur, men ein ser ikkje kva element som er valt. 

Tilgjengelege alternativ

Gjere det mogleg å sjå kva element som er valt når ein navigerer på nettstaden med tastatur. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ifølgje leverandøren av nettstaden er det mogleg å navigere med tastatur, men ein ser ikkje kva element som er valt. 

Tilgjengelege alternativ

Gjere det mogleg å sjå kva element som er valt når ein navigerer på nettstaden med tastatur. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ifølgje leverandøren av nettstaden heng det litt saman med 2.1.1 at nettsida ikkje oppfyller kravet her. Det går fram av 2.1.1 at det er  mogleg å navigere med tastatur, men ein ser ikkje kva element som er valt. 

Tilgjengelege alternativ

Gjere det mogleg å sjå kva element som er valt når ein navigerer på nettstaden med tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden har ikkje alternativ funksjonalitet for å søkje i innhaldet. 

Tilgjengelege alternativ

Ifølgje leverandøren kan det implementerast søk som er synleg i topp eller botn på nettstaden, eller nettstadkart.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Same som problemet i 2.1.1. Ifølgje leverandøren av nettstaden er det mogleg å navigere med tastatur, men ein ser ikkje kva element som er valt. 

Tilgjengelege alternativ

Gjere det mogleg å sjå kva element som er valt når ein navigerer på nettstaden med tastatur. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ifølgje leverandøren har dette samanheng med punkt 2.1.1. Det er mogleg å navigere med tastatur, men ein ser ikkje kva element som er valt. 

Tilgjengelege alternativ

Gjere det mogleg å sjå kva element som er valt når ein navigerer på nettstaden med tastatur. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettstaden https://sunnmoreregionrad.no/ er levert av Heliks (https://heliks.no/). Det er også dei som har testa og vurdert nettstaden for oss. Sunnmøre Regionråd vil med bistand frå Heliks gjere ein revisjon av nettstaden for å sjå til at krava til universell utforming vert møtt, jf. dei brota som går fram av denne tilgjengelegheitserklæringa.