Tilgjengelegheitserklæring for www.surnadal.kommune.no

 • www.surnadal.kommune.no
 • SURNADAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 981 892

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SURNADAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på www.surnadal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bilder mangler alternativ tekst i artikkeloversikt på alle bilder. Bildene har alternativ tekst i artikkelvisning. Dette er en feil i rammeverket (leverandør). 
(Evt vise eksempler (lenker))

Artikler som har bildegalleri (visning av flere bilder) viser alternativ tekst, men påfølgende bilder har samme alternativ tekst som det første bildet. Dette er en feil i rammeverket (leverandør).
(Evt vise eksempler (lenker))

Vi har har en fortløpende gjennomgang med alle innholdsprodusenter om dette kravet, men det gjenstår noen artikler som mangler alternativ tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Video(er) mangler teksting og mangler alternativt tekstlig innhold -evt lenke til aktuelle videoer

Innhald som bryt kravet i regelverket

W3C validator viser 13 html feil på forsiden.

ARIA landmarks er feil brukt som medfører at de som bruker skjermleser ikke kan hoppe til hovedinnhold.

Ramme er brukt uten tekstalternativ. Dette gjelder nyhetsjul med tre siste artikler nede på siden.

Tabeller blir ikke kodet rett på mindre skjermflater som mobil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Velg språk kommer nederst eller til slutt hvis du slår av CSS, mens i vanlig visning kommer denne øverst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi bruker en del webskjema på nettsiden for korte og enkle skjema, men disse mangler autofyll på navn, epost, adresse
evt lenke til eks. - skriv til oss webskjema

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er flere tilfeller av bilde med tekst. Her vil som bruker skjermlesere miste relevant informasjon:
lenke til eksempel

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er flere artikler på nettstedet som har lenketekst som ikke er godt beskrevet hva og hvor det peker til.

Vi har en gjennomgang med innholdsprodusenter på dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bildegalleri mangler aria-label.

Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil på radioknapper og avkryssingsbokser. Fieldset skal egentlig ha legend.

Dersom brukeren prøver å sende inn et webskjema med feil vil det vises feilmeldinger. Fokus bør automatisk settes på feilmeldingene når brukeren klikker på Send inn.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi samarbeider med IKT Orkide og har gjennomført dette

https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming-…