Tilgjengelegheitserklæring for fok.no

 • fok.no
 • FRØYLAND OG ORSTAD SOKN, organisasjonsnummer 990 402 191

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
FRØYLAND OG ORSTAD SOKN kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på fok.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me har ikkje eit direkte tekstalternativ til bilete og videoar, men det er kun nytta bilete og videoar som illustrasjonar til tekst. Synshemma får dermed tilgang til alt av vesentleg informasjon i bilete og videoar gjennom tekstar, men missar den illustrasjonseffekten biletene har. 

Tilgjengelege alternativ

Bilete og videoar inneheld ikkje informasjon som ikke allereie finst i tekstform. Bilete og videoar blir kun nytta for å illustrera innhald i tekstform. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me fyller ikkje alltid kravet om god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn. Dette skuldast at ein ikkje har gjort bevisste nok val når ein har lagt inn tekst. Det vert dermed vanskelegare for alle brukarar å lese innhaldet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Per i dag er det ikke mulig å overstyre tekstavstanden for brukeren. Det kan derfor være vanskeligere for noen brukere å lese innholdet. En må se på løsninger for dette. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

En får ikke tilgang til all funksjonalitet kun med bruk av tastatur. Dette vil gjøre det vanskeligere for noen brukere å benytte seg av nettsidene. En må se på en løsning for å få til dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Se punkt 2.1.1.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er mangler ifht å kunne navigere på nettsiden med tastatur. For brukere som har behov for å kunne navigere på denne måten, vil det by på utfordringer. En må se på en løsning for å få på plass dette. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .