Tilgjengelegheitserklæring for legemiddelverket.no

 • legemiddelverket.no
 • STATENS LEGEMIDDELVERK, organisasjonsnummer 974 761 122

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATENS LEGEMIDDELVERK kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på legemiddelverket.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noe av innholdet på nettsiden er ikke optimalt kodet for skjermleser, dette gjelder:

 • skille mellom navigasjon i brødsmulesti og bunnmeny
 • knappene "kontakt oss" og "english" i header
 • tilbakemeldingsfunksjonen "fant du det du lette etter"
 • knappen "skriv ut"

Legemiddelverket lager ny nettside i 2023, og feilen vil bli rettet i forbindelse med dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På forsiden vises ikke rubrikker fullt ut med 400% og 1280 piksler.

På siden "kontakt oss" havner mailadresser utenfor. 

Legemiddelverket lager ny nettside i 2023, og feilen vil bli rettet i forbindelse med dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrift i rubrikker blir avklipt.

Legemiddelverket lager ny nettside i 2023, og feilen vil bli rettet i forbindelse med dette.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved bruk av nettleseren Firefox ser man ikke logoen ved "tabbing".

Legemiddelverket lager ny nettside i 2023, og feilen vil bli rettet i forbindelse med dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Artikkel-sider på engelsk kan mangle i koden, og fører til feil ved bruk av skjermleser på engelsk.

Legemiddelverket lager ny nettside i 2023, og feilen vil bli rettet i forbindelse med dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tilbakemeldingsfunksjonen "fant du det du lette etter" mangler visuell ledetekst når man trykker "ja" eller "nei" og man får valg om å skrive inn tilbakemelding. Ved "nei" er slik tilbakemelding nødvendig for å sende inn tilbakemelding.

Legemiddelverket lager ny nettside i 2023, og feilen vil bli rettet i forbindelse med dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tidvis noe overdrevet bruk av ARIA-kode, som med fordel kan tas vekk.

Dette angår blant annet "Innhold A-Å", som i dag presenteres med to felt; ett for overskrift og ett for selve listen.

Det er også problemer med ekspanderende felter: ARIA-expander finnes i kode, men skjermleser forstår ikke at en rubrikk kan ekspanderes og informerer derfor ikke om feltet er åpnet eller lukket.

Legemiddelverket lager ny nettside i 2023, og feilen vil bli rettet i forbindelse med dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tilbakemeldingsfunksjonen "Fant du det du lette etter" har tegnbegrensning for skriftlige tilbakemeldinger, og gjenstående tegn leses ikke av skjermleser. 

Legemiddelverket lager ny nettside i 2023, og feilen vil bli rettet i forbindelse med dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statens legemiddelverk arbeider med nye nettsider, som vil bli lansert andre halvår 2023. I dette arbeidet rettes de feil som tilgjengelighetserklæringen avdekker.