Tilgjengelegheitserklæring for Samarbeidsportalen

 • Samarbeidsportalen
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 991 825 827
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 3 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DIGITALISERINGSDIREKTORATET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Samarbeidsportalen slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes tekst og knapper i lyd- og videoavspillerne med for dårlig kontrast mot bakgrunnen. Avspillerne er tredjepartsløsninger, som ikke gir oss mulighet til å tilpasse utformingen av tekst og navigasjonselementer. Dette fører til at brukere med synshemninger ikke kan lese all tekst på siden. Feilene er meldt til leverandørene av løsningene. Dersom feilene ikke blir rettet innen rimelig tid, vil vi vurdere andre leverandører.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes knapper i lyd- og videoavspillerne som ikke oppfyller kravene til synlig fokusmarkering ved tastaturnavigasjon. Dette fører til at brukere som navigerer med tastatur får problemer med å orientere seg på siden. Avspillerne er tredjepartsløsninger, som ikke gir oss mulighet til å tilpasse funksjonalitet for navigasjonselementer. Feilene er meldt til leverandørene av løsningene. Dersom feilene ikke blir rettet innen rimelig tid, vil vi vurdere andre leverandører. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Tekst i hovedmenyen er på bokmål. Dette bryter med kravet når brukere er på en underside med en annen språkkode. Dette fører til at brukere som navigerer med skjermleser får problemer med å forstå innholdet, siden menyelementer blir uttalt feil. 
 • Tekst i brødsmulestien bryter med kravet når brukere er på en underside med en annen språkkode. Dette fører til at brukere som navigerer med skjermleser får problemer med å forstå innholdet, siden tekst i brødsmulestien blir uttalt feil. 
 • Feilene er meldt inn til våre utviklere og forventet rettet i første halvdel av 2024

Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .