Tilgjengelegheitserklæring for osteroy.kommune.no

 • osteroy.kommune.no
 • OSTERØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 338 712
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
OSTERØY KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på osteroy.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Videoene som ble undersøkt i testen er bygget inn på sidene, men manglet teksting.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte av videoene på kommuneportalen mangler teksting.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette gjeld videoar frå politiske møter. Leverandør Aventia jobbar med ei løysing som skal gjera det enklare å legge til synstolking på videoar i etterkant av live-møter. Denne løysinga er endå ikkje på plass hjå leverandør. Å synstolke desse store mengdene med videoinnhald (på eksiterande og framover) med dagens løysingar vi vera særs kostnads- og ressurskrevjande. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidenavigasjonen på søkeresultatene har ikke god nok kontrast i forhold til kravet. Dette gjelder både Forrige/Neste-knappene og også de ulike sidenumrene. Kan være vanskeligere for synshemmede å navigere på nettsiden.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Et par steder mangler ekstern lenke en lenketekst, det er bare ikonet for ekstern lenke som er synlig. Andre steder er det tomme ekstra lenker som må fjernes.

Flere steder finnes det tomme lenker. I hovedsak er dette fordi riktig overskriftstruktur ikke er på plass. Dette fører til at innholdsfortegnelsen på f.eks siden om priser for barnehage, blir mangelfull.

Kan gjøre det vanskelig å finne frem til den informasjonen en ønsker.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere steder kunne overskriftene ha vært mer beskrivende. På sider med innholdfortegnelse er ikke overskriftstrukturen helt på plass. Det er noen tomme overskriftsnivået h2 som gjør at innholdfortegnelse får hull i seg, altså tomme lenker ref punkt 2.4.4.

Kan gjøre det vanskelig å finne frem til den informasjonen en ønsker.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Åpner man menyen uavhengig av side kan man scrolle seg nedover med unødvendig mye tomrom. Ved bl.a. tastaturnavigasjon får man mulighet til å navigere seg utover de faste menypunktene, da går man over til å navigere seg gjennom siden som er skjult bak menyen. Menyinnholdet bør fastlåses og begrenses til de faste menypunktene.

Navigering på nettsiden kan bli vanskeligere for bruker. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testene har avdekket forekomster hvor det er flere elementer som har lik ID på samme side.
F.eks: IDene "content" og "main-search" blir brukt flere ganger på eksempelvis sidene: https://www.osteroy.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg/helsehjel…,
https://www.osteroy.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/val-tidleg…
m.f

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enhver innebygd ramme skal ha et tekstalternativ som oppsummerer innholdet. Testene har avdekket fem rammer som ikke følger kravet:
https://www.osteroy.kommune.no/innhald/natur-kultur-ferie-og-fritid/kul…;
Kalenderdelen på forsiden: https://www.osteroy.kommune.no/,
kartet på siden https://www.osteroy.kommune.no/innhald/helse-sosial-og-omsorg/helsehjel…,
videoen her https://www.osteroy.kommune.no/innhald/natur-kultur-ferie-og-fritid/kul…,
https://www.osteroy.kommune.no/aktivitetskalender/

Konsekvensen er at blinde og svaksynte ikke får opplest tekstalternativ.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil jobbe systematisk videre med universell utforming i lag med våre samarbeidspartnere, og i IKT-samarbeidet vi har med 11 andre kommuner i Vestland.
I 2024 skal vi lansere ny innbyggjarportal, i samband med anskaffing av ny plattform har universell utforming og klart språk høg prioritet.