Tilgjengelegheitserklæring for MinEiendom

 • MinEiendom
 • ÅL KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 952 992
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 17 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ÅL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på MinEiendom slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre element har ikkje definert alternativ tekst. Dette er under arbeid.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabellar nyttast til layout. Hoppast over overskriftnivåar på nokre sider. Vi jobbar med å fikse dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre skjemaelement nyttar feil namn og markeringar. Vi jobbar med å korrigere dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I nokre tilfeller kan tekst i verste fall bli forkorta ved zoom. Vi jobbar med å korrigere dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre skjemaelement har for svar kontrast på border/ramme. Vi jobbar med å korrigere dette.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandør svarer "Ikke sjekket".

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løysinga manglar skip-links for å hoppe til hovudinnhald. Vi jobber med å leggje til dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidetittel i løysinga er statisk og forblir uforandra ved navigasjon til undersider. Vi jobbar med å fikse dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På nokre sider manglar ei hovudoverskrift og det hoppast over overskriftsnivå på enkelte sider. Vi jobbar med å forbetre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Jobbar med å fikse dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre kartkomponentar har labels på engelsk, men er ikkje markert som dette. Vi jobbar med å utbetre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er nokre tilfeller der dialogboksar dukkar opp utan at dette blir tydeleg markert for brukarar av skjermlesarar. Vi jobbar med å utbetre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre skjema har feilkoda labels som ikkje blir knytt til skjemaelementet sitt. Vi jobbar med å fikse dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Svar frå leverandør: "Ikkje sjekka."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Løysinga har fleire syntaksfeil som kan påverke støtteverktøy. Vi jobbar med å utbetre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Landmarks manglar forståelege namn. Vi jobbar med å navngje landmarks.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Svar frå leverandør: "Ikkje sjekka."


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .