Tilgjengelegheitserklæring for wiseflow.hvl.no

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 27 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på wiseflow.hvl.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre eksamensoppgåver inneheld bilete utan alternativ tekst eller at bilete ikkje er markert som dekorative. Dette gjer at informasjonen kan vera utilgjengeleg for personar med svekka syn. 
For å unngå at dette kan skje, arbeides det med forbetring av informasjon og opplæring av dei som lagar eksamensoppgåver. 

Feil i forfattereditor som gjør at tekst-label og ARIA-label erstatter bildet. Noe som gjør at man må ha et eget spørsmål når ARIA-labels brukes. Meldt inn til leverandør januar 2024.

På FLOWmulti Demo: Manglende alt-tekster på flow piler.

FLOWlock (in-app uten lockdown nettleser): Alternativ tekst i bilder i PDF-eksamensoppgaver er ikke tilgjenglig for skjermleser. Meldt til leverandør februar 2024.

Dersom ein brukar oppdager at det er ein mangel, vil hen få hjelp av eksamensadministrasjonen. 

Tilgjengelege alternativ

Personer som har behov for ytterligare tilrettelegging kan få tilrettelagt eksamen.  (tekst til tale, lydfil, opplesing. etc etter søknad)

Se fremdriftsplanen for når løsning på problemet skal iverksettes. Det arbeides med å øke kompetanse og bevissthet omkring dette i forbindelse med utforming av eksamensoppgaver.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikkje funne mangler på dette, men man kan anta at det har skjedd på grunn av den store mengden eksamener og innhold.

For å unngå at dette kan skje, arbeides det med forbetring av informasjon og opplæring av dei som lagar eksamensoppgåver. 

Tilgjengelege alternativ

Studenter kan søke om alternativ eksamensform eller anna tilrettelegging.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikkje avdekka video som ikkje er teksta i kontroller av publisert innhold på nettstaden, men likefult rimelig å anta at slikt innhold kan forekomme i brukerprodusert innhald.
Dette skal i utgangspunktet unngås, då rutiner på HVL beskriver at teksting skal utføres.

Tilgjengelege alternativ

Dersom video nyttast utan teksting til eksamen, vil det alternativt løysast ved å ha særskild tilrettelegging under eksamen. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I eit utval eksamensoppgåver var det tilfelle med feil bruk av overskriftsnivå og koding av lister. Dette kan påverka navigasjonen i innhaldet for personar som bruker hjelpemiddelteknologi.

Det er ulike undersider på nettsida som ikkje oppfyller kravet. Det finnes en framdriftsplan vedlagt (ekstern rapport) om status på kvar underside og når det skal fikses.

Kravet er ikkje oppfylt fordi leverandør ikkje har oppfylt det enno. Vi inngikk avtale med leverandør før dette kravet kom, og dei jobbar no med å oppfylle alle krav. 
 

På FLOWmulti Demo: Manglende ledetekster på knapper. Ingen informasjon for skjermlesere.

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWhandin, FLOWlock start side: Enkelte ARIA-roller inneholder ikke under-elementer. (Bruker nedtrykksmeny)

På FLOWmulti, FLOWoral start side: Listen av knapper (<li>) for direkte meldinger kan ikke navigeres via tastaturet. Ingen aria-busy="true" egenskap.

FLOWlock (in-app uten lockdown nettleser): Tabelloverskrifter og andre overskrifters formateringer er ikke tilgjengelig for skjermleser. Meldt til leverandør februar 2024.

Nedtrykksmenyen (flaggene) for valg av profilspråket er ikke markert og kan dermed ikke brukes med en skjermleser.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke er mulig å navigere på en meningsfull måte gjennom en PDF-fil som vises i WISEflow.

Tilgjengelege alternativ

Filen må lastes ned og leses av i feks. Acrobat Reader. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testing av publisert innhold har ikkje avdekka brudd på prinsippet, men det er rimelig å anta at det i eksamensoppgåver finnes innhald som gir instruksjoner ut ifrå enkelte sensoriske egenskaper.

For å unngå at dette kan skje, arbeides det med forbetring av informasjon og opplæring av dei som lagar eksamensoppgåver. 

Konsekvens for bruker vil være å få tilpasset tilrettelegging. 

Tilgjengelege alternativ

Dersom feil ligg i egenprodusert innhold (eksamensoppgåver), kan det bli tilrettelagt eksamen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglande merkning av inndatafelter i FLOWmulti. Dette ligg i framdriftsplan frå produsent og skal fikses. Sjå egen lenke til framdriftsplan.

Konsekvens for bruker vil være å få tilpasset tilrettelegging på eksamen.

 

Tilgjengelege alternativ

Studenter kan søke om alternativ eksamensform eller anna tilrettelegging.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I eit utval av eksamensoppgåver var det tilfelle at farge åleine markerte eit element. Dette kan gjera at personar med nedsett fargesyn ikkje klarer å sjå denne informasjonen, og dermed problem med å utføre oppgåva. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testing frå leverandør har avdekket feil på flere av undersidene. Dette beskrives i framdriftsplan vedlagt og skal etter planen vere løyst innan våren 2024. 

På student landing page: #login link og #learn more link har utilstrekkelig kontrast

På login side: #login-submit-button og #login-search-button har utilstrekkelig kontrast

På FLOWmulti Demo: #btn lrn_btn_blue lrn-fileupload-btn-upload har utilstrekkelig kontrast

Konsekvens for bruker kan være å få tilpasset tilrettelegging. 

Tilgjengelege alternativ

Personer som har behov for ytterligare tilrettelegging kan få tilrettelagt eksamen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Testing frå leverandør har avdekket feil på flere av undersidene. Dette beskrives i framdriftsplan vedlagt og skal etter planen vere løyst innan våren 2024.

På student landing page og login side: Meta[name="viewport"] User-scalable=no on <meta> tag slår av muligheten til å zoome på mobilenheter

På PDF eksamensoppgaver vil det ikke være mulig å endre tekststørrelse eller linjeavstand (text spacing properties) ved hjelp av tilleggsverktøy for nettleser som for eksempel Text Spacing Editor.

Konsekvens for bruker vil være å få tilpasset tilrettelegging. 

Tilgjengelege alternativ

Personer som har behov for ytterligare tilrettelegging kan få tilrettelagt eksamen. Ein kan bruke anna maskin for å få tilgang på informasjonen. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det vart avdekt i eksamensutvalet tilfelle der det vart nytta bilete av tekst. Bilete av tekst kan redusera tilgang til informasjonen i biletet for personar med nedsett syn eller nedsett kognisjon som påverkar lesing.

Testing frå leverandør har avdekka feil på fleire av undersidene (flowmulti og flowpage). Dette blir beskrive i framdriftsplan vedlagt og skal etter planen vere løyst innan våren 2024.

På FLOWmulti Demo: Tekst i PDFer er konvertert til et bilde som ikke er tilgjengelig for skjermlesere

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWhandin, FLOWlock, FLOWmulti, FLOWoral start side: Ekstra materiell er endret fra PDF med tekst til et bildet som er utilgjengelig for skjermlesere.

Konsekvens for bruker kan vere å få tilpassa tilrettelegging. 

Tilgjengelege alternativ

Personer som har behov for ytterligare tilrettelegging kan få tilrettelagt eksamen.

Studenten kan laste ned PDF-filen og lese den i en applikasjon som støtter skjermlesere (f. eks. Adobe Acrobat Reader).

Innhald som bryt kravet i regelverket

På FLOWmulti Demo: Tekst i PDFer er konvertert til et bilde som ikke er tilgjengelig for skjermlesere

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWhandin, FLOWlock, FLOWmulti, FLOWoral start side: Støttende materiell er endret fra PDF med tekst til et bildet som er utilgjengelig for skjermlesere.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Tilgjengelege alternativ

Studenten kan laste ned PDF-filen og lese den i en applikasjon som støtter skjermlesere (f. eks. Adobe Acrobat Reader).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det vart oppdaga brot på kravet i eksamensutvalet der kontrast på ikkje tekstleg innhald var for svak. Dette kan gjera det utfordrande for ein person med nedsett syn å innhenta denne informasjonen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vil ikke kunne endres i opplastede PDF-eksamensoppgaver, men alt av nettsider oppfyller kravet.

Tilgjengelege alternativ

Tilretteleggin, der nedlasting av PDF kan opnast i word for vidare redigering, er mogleg.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

FLOWlock (testet uten lockdown browser) - kan ikke navigere gjennom passordinntasting ved hjelp av tastatur.

FLOWlock i PDF-oppgaven - kan ikke åpne lenke i eksamensoppgaven med tastatur.

På flow oversikt siden: Status nedtryksmeny er ikke fokuserbart med tastatur

På FLOWmulti Demo: Kan ikke fokusere på Return to WISEflow knappen etter å ha trykket Exit.

På FLOWoral: Innhold i audio delen av rubrikken er ikke tilgjengelig via tastaturet

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksamen har alltid tidsavgrensning, og studentante kan ikkje slå av eller justera avgrensninga. 

Tilgjengelege alternativ

Studentane kan på førehand søkja om utvida tid på eksamen

Innhald som bryt kravet i regelverket

På flow oversikt siden: Bildene av flower er brukt som linker. Ingen linkformålsetiketter.

På FLOWmulti Demo: Formålet med linker til åpne flower kommer ikke frem fra link teksten alene.

Studenten kan bruke direkte linker til flower som er alltid sendt via epost.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På student landing page: Ingen overskrift struktur

På login side: Første overskrift er ikke merkert som H1

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhald som bryt kravet i regelverket

PDF-eksamensoppgaver mangler synlig fokus ved fremvisning i WISEflow

Tilgjengelege alternativ

Last ned og se PDF-filen i Acrobat Reader eller lignende. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På student landingsside: Språk valg meny har ikke ledetekst.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWmulti, FLOWoral start side: "lang" egenskap er en ugyldig verdi

På flow oversikt siden, på FLOWmulti Demo, på FLOWhandin, FLOWlock start side: "lang" egenskap er ikke riktig utformet.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På flow oversikt siden: Feltet for filtrering av flower reagerer automatisk, uten at brukeren bekrefter handling.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På FLOWmulti Demo: OBS! Instrukser som forklarer hva skal gjøres i forskjellige spørsmål er ikke automatisk generert men må skrives inn av forfatteren av oppgavesettet.

Brukertesten viser at funksjonaliteten til direktemeldinger er forvirrende. Når du starter flowen for første gang, blir direktemeldingene presentert automatisk. Hvis du har mer enn én direktemelding og du trykker på lukkeknappen, vil meldingsvinduet bare vise neste melding i rekken og ikke lukke vinduet. For en bruker som kan se, vil dette virke merkelig. En bruker som bruker en skjermleser får ingen informasjon om at lukkeknappen bare går til neste melding i rekken.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På login side: Manglende ledetekster på epost og passord inndatafeltene.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På login side: Error melding er ikke synlig til skjermlesere.

Leverandøren er oppmerksom på problemene og jobber med å rette det.

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

På login side: Duplisert id egenskap "unknown-login-error-message". Elementer er plassert utenfor body-elementet.

På flow oversikt siden: ID-egenskap verdier er ikke unike (#wf-flow-progress)

På FLOWmulti Demo: ID-egenskap verdier er ikke unike (.top-wrapper > .item-count[role="status"][aria-relevant="text"] > .sr-onl)

På FLOWassign start side: Løs end-tag (fra linje 651 kol 9 til linje 651 kol 19). Elementet "style" er ikke tillat som underelement for "body" i denne sammeheng (linje 653 kol 1 til linje 653 kol 26)

På FLOWattend start side: IT-egenskap verdier er ikke unike (#loading). Løs end-tag.

På FLOWhandin start side: Fra linje 771 kol. 22503 til samme linje, kol. 22509. Også linje 772 kol. 1 til samme linje kol. 22

På FLOWlock, FLOWmulti, FLOWoral start side: Løse end-tagger, flere "body"-tagger.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På login side: #login-search-input, email input, password input felter har ingen gyldige verdier

På brukerinnstillingssiden: Noen elementer av skjema mangler ledetekster. Interaktive kontroller nestes

På flow oversikt siden: Sorteringsknapp har ikke en ledetekst som er synlig for skjermlesere. Bilder som brukes som knapper har ingen synlig for skjermlesere rolle eller ledetekst.

På FLOWmulti Demo: Ett element med ugyldig ARIA rolle. Ett skjemaelement uten ledetekst (.lrn-fileupload-file-input). Ingen ARIA "opptatt" status for direkte meldinger.

På FLOWassign, FLOWattend, FLOWhandin, FLOWlock, FLOWmulti, FLOWoral start side: Ingen aria-pressed på knappen for direkte meldinger. Problematisk for skjermlesere. Ugyldige ARIA verdier for .img-fs-icon. Forhåndsvisning knapp har ingen tilgjengelig tekst med forklaring.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi fokuserer på arbeid med universell utforming for Wiseflow gjennom sektorsamarbeid med andre norske utdanningsinstitusjoner. Her er det også inngått en avtale med leverandør om vidare arbeid med testing. Testing vil omfatte samarbeid med brukarar med funksjonsvariasjon og er planlagt ferdigstilt april 2024.

Når det kjem til endringar som leverandør må gjere, er det laga ein plan i samarbeid med Uniwise. Planen er tilgjengelig her:

https://uitno.box.com/v/accessibilityChanges

Vi testar eit utval av eksamensoppgåvene og støttedokument som produserast for bruk på nettstaden ved HVL. Mengda eksamensoppgåver er stor og innhald produserast kontinuerlig. Derfor vil ikkje alt innhald bli testa - eller retta opp. Ei eksamensoppgåve som er brukt, vil ikkje bli brukt igjen. Arbeid i organisasjonen vil fortsette med informasjon til, og opplæring av, brukarar som produserer innhald.