Tilgjengelegheitserklæring for Vangfrivilligsentral.no

 • Vangfrivilligsentral.no
 • VANG KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 382 246
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VANG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Vangfrivilligsentral.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Frivilligsentralen styrer sjølv innlegging av tekst der det blir lagt ut video eller lydfiler. Her kan det forekomme feil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Frivilligsentralen må sjølv sørge for at video med lyd blir teksta. Her kan det forekomme feil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det brukes i liten grad tabeller på nettsidene og noen tabeller kan mangle enkelte koder

Innhald som bryt kravet i regelverket

Frivilligsentralen må sjølv sørge for å skrive innhald i ein meiningsfylt rekkefølgje

Her kan det forekomme feil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det aller meste på nettsiden har kontrast som tilfredsstiller kravene, men det er noen nettsider som benytter en seksjon med hvit skrift på grønn bakgrunn. Vi vil i samråd med NFS se på endringer av profilfarger for å øke kontrasten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Frivilligsentralen må sjølv sørge for at ein ikkje set inn bilete av tekst.

Her kan det forekomme feil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det er noen steder at knapper og lenker må få økt kontrasten litt for å tilfredsstille kravene. Dette henger også noe på profilfarger som benyttes

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Frivilligsentralen sjølv kan legge inn snarvegar for å hoppe i innhaldet. Her kan det forekomme feil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Frivilligsentralen vel sjølv kva titlar som skal brukast når ein skriv innhald i InVi.

Her kan det forekomme feil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Frivilligsentralen vel sjølv rekkefølgja på seksjoner og innhald i dokument

Her kan det forekomme feil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Frivilligsentralen vel sjølv lenketeksten som nyttast

Her kan det forekomme feil

Innhald som bryt kravet i regelverket

Frivilligsentralen vel sjølv ledetekst og overskrift

Her kan det forekomme feil


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Frivilligsentralen vil jobbe kontinuerlig for at vi oppfølgjer krava til universell utforming