Tilgjengelegheitserklæring for etne.kommune.no

 • etne.kommune.no
 • ETNE KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 435 375
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ETNE KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på etne.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Det fins innebygde videoar som ikkje er teksta. 

Tilgjengelege alternativ

Det er tekst på sida som forklarer innhaldet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me vil jobba for å få på plass eit verktøy som kan bidra til at visuelt innhald i videoen blir fortalt eller beskreve for brukaren via lyd.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell

Tabellar blir ikkje alltid koda korrekt på mindre skjermar.

Nyhetsliste og kalenderhendingar

På nyhetslista og oversikt over kalenderhendingar er det hopp i overskriftsnivå. Overskrifta på sida har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.


 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette arbeidar me med slik at det blir best mogeleg.

Tilgjengelege alternativ

Kva det blir lenka til er ofte omtala i artikkelen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me prøver å ha gode ledetekstar.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell

Når ein artikkel inneheld fleire tabellar får disse lik id.

FAQ

Håndtere fleire FAQ ’ar på same side. I dag får desse to FAQ ’ane same id.

Søk

Søkefelt og søkeknapp har same navn.

Person

Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Me deltek i kurs og informasjonsmøte som gjeld universell utforming.
Me deltek på workshops i fellesskap med andre kommunar på Haugalandet.
Erklæringa vil bli oppdatert jamnleg.