Tilgjengelegheitserklæring for framsikt.net - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ULLENSVANG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på framsikt.net - Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2032 slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • På framsida vil bilete som er ingress ikkje vise alternativ tekst.
 • Bilete på framsida viser alternativ tekst nokre gonger, andre gonger ikkje.
 • Grafar er lagt inn som bilete utan forklarande alt-tekst. 
Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell: Overskrifta er hardkodet til overskrift H3. Dette kan skapa strukturfeil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell og graf ikkje koda responsivt. Negativ konsekvens for brukarar av mobile einingar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har grafer som baserer seg på bare på farge. Søyler ol. vert ikkje forklart med tekst berre farge.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell med lenkje har ikkje tilstrekkeleg fargekontrast.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhald i tabell går tapt før 400% zoom.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Graf står ikkje til kontrastkravet på 3:1.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell og graf kan ikkje nåast ved bruk av tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tastaturfelle på tabellar med popup.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenkjer på framsida har ikkje tydeleg namn.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst feil knytte klikkbare element i tabell.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell har fleire element med id som ikkje er unik.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .