Tilgjengelegheitserklæring for setesdal.no

 • setesdal.no
 • SETESDAL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD, organisasjonsnummer 981 543 556

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SETESDAL INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på setesdal.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke tekstet lydopptak fra styremøter, da vi ikke har nødvendig programvare til dette.

Dette kan føre til at de som har hørselsutfordringer ikke får med seg innholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke lett å se lenker i løpende artikkeltekst.
Lenker må markeres tydeligere i løpende tekst.
Feilen er meldt videre til leverandør som utbedrer feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sitat-tekst inne i avsnittbokser i artikkel har for lav kontrastverdi.
Forfatter og datostempling i artikler har for lav kontrastverdi.
Feilen er meldt videre til leverandør som utbedrer feil.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Må testes manuelt, og vi har ikke testet alt innhold ennå.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Element-ID-er er ikke unike.
Feil knyttet til søkefelt på mobil visning.
Feilen er meldt videre til leverandør som utbedrer feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemafelt mangler en etikett. 
Feil tilknyttet søkefelt på mobil. 
Feilen er meldt videre til leverandør som utbedrer feil.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Når det gjelder krav 2.4.6 er ikke alle ledetekster og overskrifter er testet manuelt ennå, men vi har plan på dette.

Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
Har du innspill til forbedringer av nettstedet?
Du kontakter oss via:

E-post: post@setesdal.no