Tilgjengelegheitserklæring for vestnes.kommune.no

 • vestnes.kommune.no
 • VESTNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 901 965
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTNES KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på vestnes.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av overskrifter som har feil overskriftsnivå. Leverandør jobber med å rette feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bilde med tekst med informasjon i. Blir laga rutine for korleis dette skal følgast opp. Brukar vil gå glipp av informasjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av elementer som overlappar kvarandre ved zoom. Leverandør jobbar med å rette feil.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lager rutiner for å skrive betre lenketekster. Uforståelege lenke og ut av kontekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brukar kan oppleve feillesing i skjema og kan derfor minste informasjon og skjema blir feil utfylt. Leverandør jobber med feilretting.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i webskjema - koding for postnummer og poststed. Skjermleser og alternativ tekst gir ikkje beskjed om at utfylling skal skje i to felt. Leverandør jobber med å rette feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Webskjema viser ikkje feil i f.eks. postnummer og telefonnummer - tolkar ikkje forskjell på tall og tekst - gir ikkje tilbakemeldingar når dette er feil. Leverandør jobbar med å rette feil. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabeller og FAQ er ikkje koda på riktig måte. Brukar kan ikkje hoppe mellom ulike moment ved bruk av tastatur. Leverandør jobbar med å rette feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Element i skjema som ikkje er koda på riktig måte. Ved bruk av skjermleser vil en få feil og kan ikkje nytte seg av innhaldet. Leverandør jobbar med å rette feil.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsidene er testa manuelt og ved hjelp av testverktøy.