Tilgjengelegheitserklæring for Helse Bergen HF

 • Helse Bergen HF
 • HELSE BERGEN HF, organisasjonsnummer 983 974 724
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSE BERGEN HF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Helse Bergen HF slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har enkeltvise bilde med lite skildrande eller manglande alternativ tekst (alt-tekst) på nettsider i løysinga. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp bildeinnhald.

Vi har mange innhaldsprodusentar og webredaktørar som jobbar med innhald i publiseringsløysinga vår, noko som medfører at feil kan dessverre skje. 

I slutten av 2023 bytta publiseringsløysing til Optimizely Content Cloud. Med ny løysing har vi fått betre verktøy for å handtere krava til universell utforming. Mellom anna blir det automatisk foreslått alt-tekst til nye bilde som blir lasta opp i løysinga. Det er heller ikkje mogleg å publisere ei ny nettside dersom den inneheld eit bilde utan alt-tekst. Vil gjerne understreke at dette gjeld nye bilde og nettsider i løysinga. Eksisterande nettsider og bilde som blei migrert frå gamal løysing, kan ha bilde utan alt-tekst. 

På vår nettstad har vi godkjenningsflyt, og vi har tablerte rutinar for å sjekke om bilde har alt-tekst når vi godkjenner og publiserer sider. Vi jobbar kontinuerleg med å auke kompetansen på universell utforming av IKT, herunder også korrekt utfylling av alt-tekst på bilde. I tillegg er universell utforming ein svært viktig del av våre kurs og opplæring for innhaldsprodusentar og webredaktørar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av videoane på nettstaden vår er teksta, samstundes har vi eldre videoar liggande på nettsidene våre som ikkje oppfyller kravet om teksting. Desse videoane har heller ikkje eit anna tekstalternativ. Vi lenkar også ut til podkast-episodar på andre plattformar, og desse episodane har ikkje tekstalternativ. Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. 

Vi har kartlagt video- og lydinnhald på nettstaden for å utbetre manglande tekstalternativ. Vi har endra rutinane våre for produksjon av video og lyd, og transkriberer alt nytt video- og lydinnhald. Utover dette prioriterer vi teksting av innhald laga etter 1. februar 2022.

Informasjon om nye rutinar blir gitt i opplæring til innhaldsprodusentar og webredaktørar på nettstaden vår.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Mange av videoane på nettstaden vår er teksta, samstundes har vi eldre videoar liggande på nettsidene våre som ikkje oppfyller kravet om teksting. Desse videoane har heller ikkje eit anna tekstalternativ. Vi lenkar også ut til podkast-episodar på andre plattformar, og desse episodane har ikkje tekstalternativ. Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. 

Vi har kartlagt video- og lydinnhald på nettstaden for å utbetre manglande tekstalternativ. Vi har endra rutinane våre for produksjon av video og lyd, og transkriberer alt nytt video- og lydinnhald. Utover dette prioriterer vi teksting av innhald laga etter 1. februar 2022.

Informasjon om nye rutinar blir gitt i opplæring til innhaldsprodusentar og webredaktørar på nettstaden vår.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dei fleste av våre videoar er laga på ein slik måte at det visuelle innhaldet er i samsvar med dialog og manus, og dermed at viktig innhald blir skildra både gjennom lyd og tekst. I nokre tilfelle har vi skildra innhaldet i følgjeteksten til videoen.

Vi er i gang med å utarbeide rutinar for korleis vi skal ivareta krav om synstolking for videoproduksjonar, og dette vil inngå i opplæringa av innhaldsprodusentar og webredaktørar på nettstaden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ulik praksis på lenker i dag der dei ser litt forskjellig ut rundt om i løysinga. Vi har nokre lenker med understrek (som oppfyller kravet) og nokre lenker med kun farge, som gjer at vi ikkje oppfyller kravet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har enkeltvise bilde av tekst på nettsider i løysinga. Dette medfører at denne informasjonen ikkje er tilgjengeleg for nokre brukarar.

Vi jobbar kontinuerleg saman med innhaldsprodusentar og webredaktører på nettstaden for å få på plass alternativ tekst som forklarar innhaldet på bilde med tekst der vi har dette.

Det er eit mål å unngå / avgrense bruk av bilde av tekst, og dette er ein del av opplæringa vår for innhaldsprodusentar og webredaktørar. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenketekstar er fritekstfelt i vår publiseringsløysing. Med om lag 6000 nettsider på nettstaden og over 200 innhaldsprodusentar kan vi ikkje fastslå at det ikkje finst lenketekstar som bryt med kravet om å ha med føremål og kontekst. 

Vi har fokus på dette i opplæringa av innhaldsprodusentar og webredaktørar på nettstaden, og jobbar saman om å utbetre dette på eksisterande sider. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Den norske versjonen av helse-bergen.no har nynorsk koda som nettstadspråk. Engelsk nettstad ligg under adressa helse-bergen/no/en. 

På den nynorske nettstaden finst det sider med innhald på andre språk (bokmål, engelsk). Dette innhaldet kan mangle riktig koding for språk.

Brukarar som nytter hjelpemiddelteknologi kan oppleve at noko innhald ikkje blir presenterert i samsvar med språkreglane for det aktuelle språket. 

Årsak til manglane er at publiseringsløysinga ikkje tillét / gjer det vanskeleg for innhaldsprodusentane å merke innhaldet korrekt.

Vi jobbar kontinuerleg med opplæring av våre innhaldsprodusentar i universell utforming og språk. Vi oppmodar til å ikkje ha andre språk på nettsidene, og jobbar med å leggje inn aktuelle språkkoder der det er behov. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF jobbar Kommunikasjonsavdelinga målretta med å gjere nettsidene våre og digitalt innhald tilgjengeleg for alle.

Vi har universell utforming (uu) som ein viktig del av opplæringa og informasjon til våre innholdsprodusentar og webredaktørar. Vi har månadlege kurs og arbeidsstover der dei kan sitje og jobbe med nettsidar medan webrådgivarar er til stades for rettleiing og råd.

Vi har ei eiga ressursside på intranett med brukarrettleiingar, rutinar og opplæringsvideoar, og gir brukarstøtte og råd om universell utforming ved spørsmål per telefon, epost, chat og skjermdeling. Vi held også møter med klinikkar og einingar i sjukehuset med universell utforming som tema, herunder tilgjengelege verktøy til hjelp i arbeidet med uu og vi viser til uu-tilsynet sine nettsider for vidare spørsmål.

Universell utforming av IKT er også tema for tverrfagleg samarbeid i regionen på ulike nivå, og vi samarbeider med nettansvarlege i dei andre føretaka.

Sidan vi er ein del av ei nasjonal publiseringsløysing, har vi ikkje moglegheit til å sjølv rette opp i tekniske feil på nettstaden. Vi gir likevel tilbakemeldingar der vi kan og får oppdateringar om uu-arbeidet med jamne mellomrom.

Vi bytta ut publiseringsplattformen vår, SharePoint, til Optimizely Content Cloud i 2023. Den nye publiseringsplattformen (CMS) er betre tilrettelagt for arbeid med universell utforming, og vil betre vilkåra for arbeidet med tilgjengeliggjering av innhald. Dette trur vi vil ha ein svært positiv effekt på det publiserte innhaldet for alle brukarar.