Tilgjengelegheitserklæring for Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten

 • Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten
 • ØRSTA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 461 450

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 33 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ØRSTA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Punktet er oppfylt for de nyeste læremidlene våre. Produkter som er utviklet for læreplan LK20 og der dette punktet ikke er oppfylt, vil fortløpende utbedres. Produkter utviklet mot eldre læreplaner vil ikke bli utbedret på grunn av uforholdsmessig stor byrde, og de vil etter hvert fases ut. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Punktet er oppfylt for de nyeste læremidlene våre som er laget for LK20. Noen eldre læremidler oppfyller ikke dette punktet. Disse skal fases ut snart. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Det finnes også innhold som vi anser for stor byrde å rette opp. Spesifikt gjelder det siste for læremidler for små fagområder uten kommersielt grunnlag der det jobbes med å utvikle nye læremidler som på sikt vil erstatte de gamle. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Nye plattformer oppfyller konvensjonen for riktig koding i henhold til uu-standard. Noen eldre plattformer oppfyller ikke dette punktet og vi jobber med å finne nye løsninger for disse. Dette er en omfattende jobb siden dette også omfatter løsninger levert av tredjepart og som derfor er utenfor vår kontroll. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Ikke alle nettressurser blir presentert i en meningsfylt rekkefølge. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. e-portal: Mangler skriftlig beskrivelse av obligatoriske felt i profil data. Mangler forklaring på rekkefølge man må trykke i funksjonen tildele produkt til bruker. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Det finnes også innhold som vi anser for stor byrde å rette opp. Spesifikt gjelder det siste for læremidler for små fagområder uten kommersielt grunnlag der det jobbes med å utvikle nye læremidler som på sikt vil erstatte de gamle. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. For noen ressurser overlapper elementer om bruker velger å bruke ressurs på mobil. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Lenker i bunntekst (footer) har ikke tilstrekkelig fargekontrast eller understreking."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Vi retter opp svakheter i kontrast fortløpende i alle våre produkter."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Vi korrigerer zoom fortløpende i alle våre produkter. Ved kraftig zoom vil enkelte elementer overlappe hverandre."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Våre d-bøker har side-for-side likhet med våre papirbøker og oppfyller derfor ikke dette punktet. Vi er i gang med å legge om produksjonsprosessen for våre d-bøker for framtidige utgivelser."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Punktet er oppfylt for de nyeste læremidlene våre som er laget for LK20. Noen eldre læremidler oppfyller ikke dette punktet. Disse blir enten oppdatert eller faset ut. En detaljert oversikt over produkter og systemer og hvordan de oppfyller uu-kravene, kommer senere."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Våre d-bøker har side-for-side likhet med våre papirbøker og oppfyller derfor ikke dette punktet. Vi er i gang med å legge om produksjonsprosessen for våre d-bøker for framtidige utgivelser."

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. E-portal: En del mangler. Feil blir rettet opp fortløpende. D-bok: Kan ikke nå ikoner på boksider (lydavspilling, video, lenker). Kan heller ikke markere tekst og gjøre uthevinger og ta notater. Portfolio: Noen eldre nettressurser har noen interaktive oppgaver som ikke kan nås med tastatur. Uforholdsmessig stor byrde å rette opp eldre produkter med få brukere"

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Blir rettet opp fortløpende."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Alle tjenester utenom Kartleggeren oppfyller kriteriet. Kartleggeren har tester som krever gjennomføring på viss tid og er derfor unntatt fra kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til de testene som har unntak fra dette kravet."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Blir rettet opp fortløpende."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Blir rettet opp fortløpende."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. e-portal: Noen lenker i e-portal er ikke tydelige, men tilhører en versjon som er på vei til å fases ut."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. e-portal: Vi mangler en fullgod versjon som gir bruker mulighet til navigere på flere måter."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Blir rettet opp fortløpende."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Blir rettet opp fortløpende."

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. D-bok mangler språkkoding for boksidene."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. D-bok mangler språkkoding for boksidene."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. e-portal: I e-portal versjon som skal fases ut finnes der navigasjonslinker som ikke har konsekvent rekkefølge."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. e-portal: Vi er i en overgangsfase til å gå over til en ny e-portal versjon for produktsider, profil sider og administrasjonssider. Inntil vi har faset ut den nåværende versjonen vil funksjonalitet på tvers kunne ha sider som gjør det samme med ulik utforming. For en bruker med skjermleser som bruker administrasjonssidene våre i ny og gammel løsning kunne få utfordringer med å umiddelbart gjennkjenne noen av elementene."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Vi vil fortløpende sette opp tilfredsstillende meldinger om feil tilbake til bruker for produkter laget for LK20. Eldre produkter blir faset ut eller oppdatert."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Vi vil fortløpende sette opp tilfredsstillende ledetekster og instruksjoner til bruker for produkter laget for LK20. Eldre produkter blir faset ut eller oppdatert."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. e-portal: Dette punktet er til utbedring. Noen av inputfeltene ved registrering av bruker er kun markert med rød farge der feil er oppdaget, og en som er fargeblind eller blind vil kunne ha problemer med å forstå hva som er feil."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. e-portal: Etter at administrator har godkjent forespørsel om å enten øke antall lisenser på et produkt eller fornye et utløpt produkt finnes det ingen mulighet i applikasjonen til å angre etterpå. Bruker må ta kontakt med brukerstøtte for å slette forespørsel."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Blir rettet i de ulike produktene fortløpende."

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Blir rettet i de ulike produktene fortløpende."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det finnes innhold på nettsidene som bryter kravet. Vi har ikke et tilgjengelig alternativ til innholdet som bryter med kravet. Blir rettet i de ulike produktene fortløpende."


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .