Tilgjengelegheitserklæring for skjema.onacos.no

 • skjema.onacos.no
 • SUNNFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 244 207
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SUNNFJORD KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på skjema.onacos.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har gode ledetekster, men ikkje feilmeldingar (tilhøyrande script) i skjema.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I Interact fungerer det på følgjande måte: Brukar kan opne skjema, skrive inn informasjon og deretter la det stå inaktivt i 20 minutt. Etter 20 minutt inaktivitet derimot vil nettlesarsesjonen gå ut, og utfylling som ikkje er lagra vil gå tapt. 5 minutt før nettlesarsesjonen går ut vil det dukke opp ei åtvaring i skjema som informerer om kor mange minutt som står att. Trykkar brukaren OK og gjer ei enkel handling i skjema (til dømes trykk på mellomroms-tasten), så vil nettlesarsesjonen bli utvida med nye 20 minutt. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi lagar gode ledetekstar og overskrifter, men Informasjonselementet støttar ikkje elementet overskrifter. Overskrift-elementet blir i dagens versjon av Interact ikkje programmert som ei overskrift, men som ein spam.  Endringa vil sannsynlegvis bli ein del av neste lanserte versjon.

Dette vil få konsekvensar for alle, men spesielt for brukarar som brukar skjermlesar eller tastaturnavigasjon, og brukarar med motorisk eller kognitive funksjonsnedsetting.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette støttast ikkje i dagens løysing, men vil bli dekka i ny versjon (Interact+).

Det vil få konsekvensar for personar med nedsatt motorikk og personar med nedsatt kognisjon.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språk blir ikkje endra til korrekt språk skjema er vist på. Dette vil bli løyst i neste versjon av skjemaløysinga (Interact).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Script som genererar ein respons til brukar av skjema har ikkje moglegheit for respons på fleire språk. Dette vil bli løyst i Interact+.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .