Tilgjengelegheitserklæring for ehelsevestland.no

 • ehelsevestland.no
 • SUNNFJORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 244 207
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SUNNFJORD KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på ehelsevestland.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at vi ikke har lagt ut bilder med en god beskrivende identifikasjon av det ikke tekstlige innholdet. I slike tilfeller vil det være umulig for de med avgrenset syn som er avhengig av skjermleser å tilegne seg det spesifikke innholdet.

Vi jobber kontinuerlig for å rette opp slik feil så snart vi kommer over dem.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen få lengre videoinnslag (heldags-livesendinger) som ikke har blitt tekstet enda. Dette jobber vi med å forbedre.

Det medfører at  dem med nedsatt hørsel vil det være umulig å tilegne seg innholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen få lengre videoinnslag (heldags-livesendinger) som ikke har blitt tekstet enda. Dette jobber vi med å forbedre.

Det medfører at noe innhold vil være umulig for dem med nedsatt hørsel å tilegne seg innholdet.

Tilgjengelege alternativ

midlertidlig test

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke ligger lenker der mål og funksjon er tydelig. Dette jobber vi kontinuerlig med å identifisere og rette opp.

I de tilfeller der lenker ikke har en tydelig nok mål og funksjon vil brukere som er avhengig av en skjermoppleser  ha vansker med å tilegne seg deler av innholdet 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet blir ikke støttet. Vi er avhengig av utbedring av løsning fra leverandør. Det betyr at det for personer som er avhengig av stemmestyring vil kunne få utfordringer med å betjene funksjonalitet.

Dette vil påvirke mulighet for å tilegne seg innhold for personer med nedsatt bevegelsesevne.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er et par kjente feil der vi venter på utbedring fra leverandør. 

 1. Når en artikkel inneholder flere tabeller får disse lik id. 
   
 2. Søkefelt og søkeknapp har samme navn.
   
 3. Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet. 
   

Ulike brukaragentar og hjelpemiddel kan tolke og presentere innhald på ulikt vis, eller ikkje klare å tolke innhaldet. Dette kan få konsekvenser for personar som brukar hjelpemiddelteknologi, eksempelvis 

 • Blinde
 • Svaksynte
 • Døvblinde
 • Nedsett kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil på radioknapper og avkryssingsbokser. Fieldset skal egentlig ha legend.

Ulike brukaragentar og hjelpemiddel kan tolke og presentere innhald på ulikt vis, eller ikkje klare å tolke innhaldet. Dette kan få konsekvenser for personar som brukar hjelpemiddelteknologi, eksempelvis 

 • Blinde
 • Svaksynte
 • Døvblinde
 • Nedsett kognisjon

Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi arbeider kontinuerlig med universell utforming og forbedring av nettsiden for å møte behov.

Vi vil prioritere:

1. Alt audiovisuelt innhold skal være tilgjengelig i tekstformat.
2. Alle dokumenter overholder kravene til universell utforming.
3. Alle bilder har alternative tekster