Tilgjengelegheitserklæring for dmmh.no

 • dmmh.no
 • DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING, organisasjonsnummer 971 574 747
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 19 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på dmmh.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bildene vi har sjekket inneholder alt-tekster, men det er likevel et stort
forbedringspotensiale i tekstformuleringene. Alt-tekstene virker tilfeldige, som eksempelvis alt=“landingsside og alt=”forside3”. Som et tiltak bør alt-tekstene på bildene på nettstedet gjennomgås, og formuleres mer beskrivende for bildet det gjelder. Dette kan ha konsekvenser for svaksynte, blinde, døve, de med nedsatt hørsel, døvblinde og de med
nedsatt kognisjon. Det vil også kunne ha konsekvenser for alle brukere dersom bildet av en eller annen
grunn ikke blir lastet inn.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel 1: På forsiden er overskriften til seksjonen Nyheter H2. Under nyheter ligger det artikler, som også har H2 som overskrift. Her burde det vært H3, slik som strukturen er på artiklene under Arrangementer i seksjonen over.

Eksempel 2: Validatoren finner flere feil og forbedringsforslag. En utvikler burde gå gjennom, og utbedre feilene. Se resultater fra validator her:
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fdmmh.no%2F
Dette kan ha konsekvenser for brukere med ulike funksjonsnedsettelser som bruker brukeragenter og datahjelpemidler. Eksempelvis blinde og døvblinde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel 1: Når CSS skrus av blir primærmeny og søkefelt presentert dobbelt opp - En gang før, og en gang etter, logoen.
Dette kan ha konsekvenser for brukere som er avhengige av å få lest opp innhold på nettstedet ved hjelp av datahjelpemiddel. Eksempelvis blinde, svaksynte og døvblinde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel: Finner lite innhold på nettstedet som referer til sensoriske egenskaper, men i skjema for søknad om tilrettelegging er hjelpeteksten lagt under input feltet, og ikke over. Hjelpeteksten burde ligge mellom tittelen til input feltet og selve input feltet. På denne måten kan også brukere
som har vanskeligheter med å oppfatte visuelt at hjelpeteksten hører til det input-feltet, også få samme hjelpetekst før de har fylt ut.
Dette kan ha konsekvenser for brukere som er blinde eller har nedsatt syn, og derfor har vanskeligheter med å oppfatte informasjon om sensoriske egenskaper.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel: Skjemaene vi finner på nettstedet har ikke muligheter for auto-complete på f.eks. felt for navn, da felt-typen ikke er spesifisert i koden slik at nettleseren kan avdekke hvilken informasjon som skal fylles inn.
Dette kan ha konsekvenser for personer med nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon som f.eks. hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne og dysleksi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel: Skjemaer mangler feilmelding ved forsøk på innsendelse uten å ha fylt ut obligatoriske felter. Ett obligatorisk input-felt som mangler obligatorisk informasjon ved innsendelse blir markert med en blå markering rundt feltet (kun det første obligatoriske feltet som må fylles ut, ikke de resterende), men mangler en tekst eller utdypning av hva og hvor feilen er.

Dette kan ha konsekvenser for personer som har problem med å oppfatte informasjon som er formidlet gjennom farge/fargeforskjeller. Eksempelvis blinde, svaksynte og fargeblinde. Det vil også gi økt brukervennlighet for personer uten funksjonsnedsettelser dersom kravet oppfylles.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I skjemaet som er bak hvert obligatoriske input felt har en rødfarge som er for svak kontrast mot bakgrunnen. Kan løses ved å ha en mørkere rødfarge, men det bør også være en tekst over skjemaet som beskriver hva * sin funksjon på feltene er. Kan ha konsekvenser spesielt for svaksynte og fargeblinde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På siden For studenter ligger et bilde med informasjon om arrangement i kantina, som kun er synlig som tekst på selve bildet. Linken videre fungerer ikke, og brukere av f.eks. skjermlesere vil ikke få tilgang til dette innholdet. Alle bilder som inneholder informasjon, skal også ha all relevant informasjon i tekstformat, slik at ikke brukere av skjermlesere går glipp av relevant informasjon. Kan ha konsekvenser spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt kognisjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel: I skjema forsvinner felt for å velge checkbox og radio button når man zoomer inn 400%, og brukeren mister da muligheten til å fylle inn skjemaet korrekt. Kan ha konsekvenser spesielt for personer med nedsatt syn.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel: Skjema for melding av interne forhold har ikke god nok kontrast mot bakgrunnen på de hvite input feltene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Blokkene med tekst + bilde i samme rad på forsiden er i absolutt høyde, og innholdet går dermed utenfor boksen dersom man endrer spacing mellom linjer, bokstaver, ord og avsnitt - og dermed risikerer man at noe av innholdet forsvinner. Dette kan ha konsekvenser spesielt for personer med nedsatt syn eller dysleksi

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel 1: På siden for tilrettelegging for studenter er ikke knappen for å åpne PDFen handlingsplan-for-et-inkluderende-laringsmiljo-ved-dmmh.pdf tilgjengelig ved tastaturnavigasjon. 

Eksempel 2: På siden for Timeplan for studenter er flere lenker og knapper ikke tilgjengelige ved tastaturnavgiasjon.

Eksempel 3: På siden for en enkelt ansatt får man ikke tilgang til accordion ved å bruke tab + enter.

Dette vil gå utover de av oss som bruker tastaturet til å navigere rundt på nettstedet, eksempelvis svaksynte eller personer med nedsatt motorikk i hender.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel 1: I skjema mangler tekst som sier at “Obligatoriske felter er merket med *” eller lignende.

Eksempel 2: Det kommer ingen feilmelding når man prøver å sende inn et skjema uten å fylle ut obligatoriske felter, og det er derfor vanskelig for brukeren å se hvorfor skjemaet ikke blir sendt inn.

Dette vil kunne gå ut over alle som bruker nettstedet.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel: Manglende feilmelding i skjema hvis obligatorisk felt ikke er utfylt ved innsendelse. Dette kan gjøre det mer utfordrende å betjene skjemaene for blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde, de med nedsatt kognisjon og i tillegg gi dårligere brukervennlighet for alle brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel 1: Mangelfulle instruksjoner om at et felt er obligatorisk. Feltene er merket med en rød *, som ikke har god nok kontrast, og mangler en tekstlig beskrivelse knyttet til skjemaet av hva * betyr.

Eksempel 2: Hjelpetekst til enkelte felter ligger under selve feltet, og er derfor lite tilgjengelig for de som bruker f.eks skjermleser. Burde ligge mellom tittelen for feltet og selve input feltet, slik at alle får informasjonen før input feltet fylles ut. 

Dette kan gjøre det mer utfordrende å betjene skjemaene for blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde, de med nedsatt kognisjon, nedsatt motorikk og i tillegg gi dårligere brukervennlighet for alle brukere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel: Manglende feilmelding i skjema hvis obligatorisk felt ikke er utfylt ved innsendelse, samt ikke tilfredsstillende informasjon om hvilke felt som er obligatoriske og ikke utfylt ved innsendelse. Dette kan gjøre det mer utfordrende å betjene skjemaene for blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde, de med nedsatt kognisjon og i tillegg gi dårligere brukervennlighet for alle brukere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel: To eller flere elementer på nettstedet har ikke unik ID i koden. #txt finnes flere steder. Dette vil ikke nødvendigvis ha noen praktisk betydning for seende besøkende, men en skjermleser er avhengig av unike IDer i HTML for å vite hvilke elementer som hører sammen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel 1: iFrame i koden på forsiden har ikke en tittel eller tekstlig alternativ. Å legge til en tittel på iFramen vil hjelpe skjermlesere til å forstå iFrames funksjon på nettstedet.

Eksempel 2: Nedtrekksmeny/filtrering på siden for Våre ansatte burde ha en beskrivende tekst label slik at blant annet en skjermleser vil kunne lese hva nedtrekksmenyen omhandler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eksempel: Manglende feilmelding ved tomme, obligatoriske felter når man forsøker å sende inn et skjema.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

DMMH jobber kontinuerlig med å oppfylle de kravene til universell utforming som pr. i dag ikke er oppfylt.

Alle som har tilgang til å publisere innhold på nettsiden får opplæring, der uu er et fokusområde. I tillegg møtes alle som publiserer innhold til jevnlige møter der bl.a. uu er tema.

DMMH benytter analyseverktøyet Monsido og har i tillegg møter med leverandør av nettsideløsningen, der bl.a. UU er tema.