Tilgjengelegheitserklæring for Avinor.no

 • Avinor.no
 • AVINOR AS, organisasjonsnummer 985 198 292
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 22 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
AVINOR AS kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Avinor.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes illustrasjonsbilder, der formålet hører til en sanseopplevelse, som ikke inneholder tekstlig innhold. Det finnes andre forekomster av bilder som mangler alt-tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster hvor beholderelementer er tomme. Dette gjelder eksempelvis i footeren i Aviation-sidene. Direkteruter inneholder også feilaktig bruk av role i By-selecteren. Avganger/ankomster inneholder tomme beholder for hver avgåtte flight (gamle flighter) som er mulig å navigere seg gjennom. Det forekommer også tilfeller der bruken av Role ikke er inni en påkrevd kontekst. Eksempelvis role="listitem" uten å definere noen overordnet beholder med role="list".

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det forekommer tilfeller der skjemaer med felter som mangler autocomplete-attributt, eksempelvis i parkeringskjøpssidene.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes noen forekomster av tekst eller ikoner med for lav kontrast mot bakgrunnen. Et eksempel er avkrysningsboksen for skjemainput 'Registreringsnummer' i parkeringskjøpssiden som har for liten kontrast.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster der tekst blir avkortet når teksten økes til 200%, deriblant flyplass-sidene, parkeringssøk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglende alt-tekst på parkeringskartbilder

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes noen forekomster av tekst eller ikoner med for lav kontrast mot bakgrunnen.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av elementer som ikke er mulig å navigere seg til via tabulatortrykking.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe over flighter i Avganger/Ankomster.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av elementer som ikke er mulig å navigere seg til via tabulatortrykking, slik at rekkefølgen blir brutt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenke uten tekstalternativ på forsiden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes forekomster av inputfelter i skjema som mangler label.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes noen forekomster av grensesnitt-komponenter som mangler tilstrekkelig fokusmarkering.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hvis man er pålogget, så er synlig navn ikke likt med aria-label = 'Åpne meny'.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har undersider på aviation/b2b som ikke oppfyller disse kravene

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen sider har bra fokus, men mye innhold som er styrt fra episerver har ikke det. F.eks større tabeller på aviation-sidene blir helt hoppet over. Parkeringskjøp siden funker kanskje 80%  men noen ting som blir hoppet over gjør det vanskelig å fullføre. Flyplass velgeren fungerer også dårlig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Charges Calculator: Velger man Ruter/Charter eller Freight i første felt endrer resten av skjemaet seg 'betydelig'

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen sider har undermenyer, og andre sider har faner som også tar deg til egne sider. I tillegg er aviation-sidene ganske annerledes

Innhald som bryt kravet i regelverket

GA-parkeringsskjemaet er formatert annerledes fra andre skjemaer

Innhald som bryt kravet i regelverket

For bilparkering, JA: 1. Økonomiske transaksjoner kan reverseres. 2. Vi har kontroll på felter så fysiske feil ikke kan sjekkes inn, 3. oppsummeringssider så brukere kan kontrollere egne felter eksisterer også. 
GA-parkering, NEI: Har ikke en automatisk reverseringsprosess, må ringe inn. Ikke noe automatisk sjekk av flytyper for eksempel. Ikke bra nok. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

På parkeringssiden heter både hele siden sin ID tag #avinor-body og parkerinsgssøk komponenten sin ID tag #avinor-body. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manger input boks labler flere steder i profil.avinor.no. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Dagens nettsted ble utviklet og lansert i 2014. Avinor vil i løpet av 2023/2024 lansere nye nettsider og app.