Tilgjengelegheitserklæring for aal.kulturhus.no

 • aal.kulturhus.no
 • ÅL KOMMUNE KULTURSEKTOR, organisasjonsnummer 974 639 793
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ÅL KOMMUNE KULTURSEKTOR kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på aal.kulturhus.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsida oppfyller ikkje alle krava til ikkje-tekstleg innhald per i dag. Fleire bilete og knappar manglar alternativ tekst. Dette kan hindre at dei som brukar skjermlesar får med seg alt av informasjon som finst på nettstaden.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

 

Nettsida er per i dag ikkje fullstendig kompatibel med navigering kun med bruk av tastatur. Enkelte element, som til dømes nedtrekksmenyar, kan ikkje bli navigert til med bruk av kun tastaturet. Dette kan hindre at dei som brukar skjermlesar får med seg alt av informasjon som finst på nettstaden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsida kan per i dag ikkje oppfylle dette kriteriet då nokre av elementa ikkje er fokuserbare og dermed blir hoppa over ved bruk av navigasjon med tastaturet, som t.d. nedtrekksmenyar. Dette kan hindre at dei som brukar skjermlesar får med seg alt av informasjon som finst på nettstaden.

Innhald som bryt kravet i regelverket

 

Nettsida har per i dag ikkje synleg fokus på alle nødvendige element, som t.d. nedtrekksmenyar. Dette kan hindre at dei som brukar tastaturet til å navigere seg rundt på nettstaden får tilgang til alt av informasjon som elles er tilgjengeleg.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglar pr no kompetanse til å rette dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsida har per i dag ikkje eit definert språk. Dette kan hindre at skjermlesarar les opp innhaldet på rett språk.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .