Tilgjengelegheitserklæring for amli.kommune.no

 • amli.kommune.no
 • ÅMLI KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 965 962
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ÅMLI KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på amli.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Filgalleri: Lenkeikonene mangler alternativ tekst, samt at filtype og filstørrelse mangler.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har opptak av sendinger fra politiske møter tilbake til februar 2020 som ikke er tekstet. Det vil være uforholdsmessig kostbart å legge teksting på sendinger bakover i tid.
Fra januar 2023 skulle alle sendinger fra politiske møter i Åmli tekstes. Men løsningen viser seg for dårlig ift dialekt, så arbeidet med kvalitetssikring og retting vil ta uforholdsmessig lang tid. Vi tekster derfor ikke opptak fra politiske møter.

Vi publiserer sjelden andre videoer enn dette. Det kan forekomme. 

Tilgjengelege alternativ

Det finnes møtedokumenter fra alle politiske møter tilbake til juni 2019. Møtedokumenter før denne tid kan etterspørres hos kommunen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke løsning for synstolking.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabell: Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Denne feilen gjør at brukere som benytter hjelpemidler ikke får opplest kolonneoverskriftene korrekt.

Områdemelding: Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har enkle webskjema som en del av vår nettside. De har ikke mulighet for auto-complete. Vi sjekker dette med vår leverandør. 

Tilgjengelege alternativ

Enkle webskjema er et alternativ til e-post eller telefon. Innbyggere kan alternativt kontakte oss på e-postadressen post@amli.kommune.no eller via vårt sentralbord. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det nye kravet gjør at vi må endre "mouseover" på menybokser på forside og landingsider. Vi vil gå gjennom dette kravet med vår leverandør og endre design og kode. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Filtervisning: Feltet Avstand til nærmeste fra: mangler ledetekst, label

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.
Person: Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .