Tilgjengelegheitserklæring for amli.kommune.no

 • amli.kommune.no
 • ÅMLI KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 965 962

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 16 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ÅMLI KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på amli.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har opptak av sendinger fra politiske møter tilbake til februar 2020 som ikke er tekstet. Det vil være uforholdsmessig kostbart å legge teksting på sendinger bakover i tid.
Fra januar 2023 er alle sendinger fra politiske møter i Åmli tekstet.

Vi publiserer sjelden andre videoer enn dette. Det kan forekomme. 

Tilgjengelege alternativ

Det finnes møtedokumenter fra alle politiske møter tilbake til juni 2019. Møtedokumenter før denne tid kan etterspørres hos kommunen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke opp med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når vi bruker punktmarkering tilfredsstilles ikke kravene til kontrast når vi setter på "Høy kontrast" funksjonen på nettsiden. Teksten får en mørkeblå farge som blir vanskelig å se.

Fargene tilfredsstiller ellers kravene, bortsett fra at orange tekst på hvit bakgrunn feiler på liten skrift. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må sjekkes med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må sjekkes med leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må vi sjekke med leverandør.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .