Tilgjengelegheitserklæring for bybanen utbygging

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk utan høyrsel
  • Bruk med nedsett høyrsel
  • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
  • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Bybanen utbygging slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er fleire kjende tilfelle der bilete manglar alt- tekst, og det er både innbygde videoar som ikkje har beskrivande forklaring på kva videoen visar. Det er også lenker som ikkje har beskrivande forklaring kva lenka viser. Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ikkje grundig testa pga dette er prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tilfelle der video eller lyd ikkje har eit alternativ i form av tekst eller at tekst er nær klippet. Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ikkje grundig testa for alle tilfelle pga dette er prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er mellom anna tilfelle der videoar med lyd ikkje er teksta. Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ikkje grundig testa for alle tilfelle pga dette er prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er kjende tilfelle av at mellom anna overskrifter ikkje er rett koda. Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ikkje grundig testa for alle tilfelle pga dette er prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er uklart om alt innhold på nettstaden er i tråd med krava. Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ein prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. Det kan derfor finnes brot som ikkje er registrert.

 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er uklart om alt innhold på nettstaden er i tråd med krava. Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ein prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. Det kan derfor finnes brot som ikkje er registrert.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er kjende tilfelle der mål og funksjon for alle lenker ikkje går tydeleg fram av lenketeksten, spesielt i dei eldtse publiserte artiklane. Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ein prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. Det kan derfor finnes brot som ikkje er registrert.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er kjende kodefeil på nettstaden. Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ein prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. Derfor ikke nettstaden grundig testa, og det derfor kan finnes brot som ikke er registrert

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er kjende kodefeil på nettstaden. Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ein prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. Derfor ikke nettstaden grundig testa, og det derfor kan finnes brot som ikke er registrert


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettstaden Bybanen Utbygging https://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/ er ein prosjektnettstad på www.hordaland.no der både innhald og publiseringsløysning er under avvikling med siste planlagte oppedag 30. april 23. Ny nettstad vil bli bygd opp rundt universell utforming av IKT, og tilgjengelegheitserklæringa vil bli oppdatert når ny løysing er lansert.