Tilgjengelegheitserklæring for politihogskolen.no

  • politihogskolen.no
  • POLITIHØGSKOLEN, organisasjonsnummer 974 761 017
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 3 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk utan høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
POLITIHØGSKOLEN kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på politihogskolen.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Per 16.1.24: Det er fortsatt mangel på alt-tekst på en del bilder og behov for økt kompetanse hos publisistene. Nettredaktør vil ta tak i dette fremover. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På kampanjesiden Bli politi, ligger kampanjefilmen "Ta utdanning". Denne ble publisert i 2023 og er derfor ikke synstolket etter de nye kravene. Filmen gir et innblikk i yrkesmulighetene i politiet og hvordan det er å gå på Politihøgskolen. Konsekvensene er at brukeren vil slite med å forstå overgangene mellom de forskjellige intervjuobjektene, da de ikke blir presentert på en tydelig måte. Mye av informasjonen blir også kun vist visuelt f.eks gjennom miljøklipp. Informasjonen om nettside og søknadsfrist blir heller ikke formidlet med lyd. 

Tilgjengelege alternativ

Vi har tilgjengelig informasjon om yrkesmulighetene, studiehverdagen og bachelorutdanningen på nettsiden. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden har per 16.1.2024 fortsatt ikke en god løsning for tabeller. Det er svært få tabeller på nettsiden (2-3 stk), men disse ligger nå i bildeformat uten alternativ tekst.

Tilgjengelege alternativ

Tabellene som nevnes, finnes også i rapporter som er gjort tilgjengelige på nettsiden.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Politihogskolen.no skal være universelt utformet. Siden har flere publisister med varierende grad av kunnskap om universell utforming, og fremover vil vi jobbe for å heve kunnskapsnivået og sammen utarbeide en plan for videre arbeid. Vi har nylig fått et nytt forvaltningsteam, og vil sammen med dem jobbe for å forbedre de punktene denne gjennomgangen har avdekket som mangelfulle hos oss.

I forbindelse med opprettelse av tjenesteportal, vil det bli laget nettskjemaer til studenter som følger kravene.