Tilgjengelegheitserklæring for npe.no

 • npe.no
 • NORSK PASIENTSKADEERSTATNING, organisasjonsnummer 984 936 923
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på npe.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har en graf som viser ventetid for sakene vi behandlet i første halvår 2022. Søylene i diagrammet viser hvor mange måneder det tok fra saken ble mottatt, til vi ga svar om rett til erstatning eller ikke. Vi har grafen for gå et inntrykk av hvor lang saksbehandlingstid vi har, da dette er vanskelig å tidfeste nøyaktig gitt at vi behandler mange forskjellige saker av varierende kompleksitet.

Vi har ikke tekstalternativ til diagram, fordi det ikke er mulig å legge inn tekstalternativ i CMS-et vi bruker.

Synshemmede får ikke tilgang til detaljert informasjon som presenteres i diagrammet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabulator-rekkefølgen starter alltid på nytt på hver underside, og man må trykke flere ganger på TAB før man kommer til hovedinnholdet på hver nye underside.

Nettsiden er designet slik, som betyr at brukere som er avhengig av tastatur, skjermforstørrer/skjermleser for navigasjon får en litt tungvinn brukeropplevelse.

Innhald som bryt kravet i regelverket

To skjemaløsninger, som skal veilede erstatningssøkere, kan betjenes med tastatur, men mangler tidvis klar utheving av gjeldende valg.

Svaksynte og de med nedsatt motorikk får ikke utnyttet tjenesten godt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte elementer to skjemaløsninger vi har er ikke kodet med riktig label i HTML.

Konsekvensen er at hjelpemidler ikke leser innholdet riktig.

Tilgjengelege alternativ

Informasjonen som fremkommer i skjemaløsningene våre, er tilgjengelig som ren tekst i informasjonsartikler på npe.no.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .