Tilgjengelegheitserklæring for abelkonkurransen.no

 • abelkonkurransen.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på abelkonkurransen.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved 400% zoom ovelapper lenker i banner. Ved aktiv prøve vises ikke logoen til matematikksenteret. Enkelte undersider må scrolles horisontalt.

Dette har konsekvenser for svaksynte, blinde og døvblinde. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språkvelger får ikke tastaturfokus, kan ikke lukkes uten å flytte musepeker.

Dette har konsekvenser for personer med motoriske utfordringer, synshemming og andre som bruker skjermlesere. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke tilstrekkelig <title> på alle sider, unntatt hovesiden.

Dette har konsekvenser for svaksynte, blinde, døvblinde og personer med nedsatt motorikk og/eller kognisjon. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når modal åpnes ved innsending av prøven, brukeren må tabbe gjennom deler av løsningen for å komme seg til knappene i modalen. 

Dette har konsekvenser for svaksynte, blinde, døvblinde og personer med nedsatt motorikk og/eller kognisjon. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil format på epost blir ikke oppdaget. Beskjeden om tomme feil er ikke kodet som statusbeskjed. Det brukes ikke aria-invalid. Ingen markering på felt med feil.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil format på epost blir ikke oppdaget. Beskjeden om tomme feil er ikke kodet som statusbeskjed. Det brukes ikke aria-invalid. Ingen markering på felt med feil.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • døvblinde
 • personer med nedsatt syn
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt motorikk
Innhald som bryt kravet i regelverket

Beskjeden om tomme feil er ikke kodet som statusbeskjed. Paginering har ikke beskrivende programmatiske ledetekster.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • døvblinde
 • personer med nedsatt syn
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt motorikk
Innhald som bryt kravet i regelverket

Beskjeden om tomme feil er ikke kodet som statusbeskjed.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • døvblinde
 • personer med nedsatt syn
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt motorikk

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Statusbeskjeder er ikke programmert til å bli formidlet via assisterende verktøy.

Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døvblinde
 • personer med nedsatt kognisjon

Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle tekniske brudd på kravene vil bli utbedret av vår IT-leverandør.

Matematikksenteret NTNU vil utbedre redaksjonelt innhold som ikke er i henhold til kravene. Dette gjelder blant annet i feil i lenker, alt-tekster og teksting av filmer.