Tilgjengelegheitserklæring for Dine sider og foreldresignering, tilgjengelig fra lanekassen.no

 • Dine sider og foreldresignering, tilgjengelig fra lanekassen.no
 • STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING, organisasjonsnummer 960 885 406
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Dine sider og foreldresignering, tilgjengelig fra lanekassen.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte steder har feil koding på overskrifter, tabeller og punktlister. Dette gjør det vanskeligere å få oversikt over disse sidene ved bruk av skjermleser. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tekststørrelsen fungerer ikke optimalt når brukeren zoomer inn 200 %. Her er det elementer som ikke kommer med på skjermen, som gjør at brukeren ikke vil få tilgang til all informasjon på siden.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidetitler er ikke beskrivende nok for å sikre god forståelse av innhold og navigering ved bruk av skjermleser. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke god nok fargekontrast på noen interaktive elementer, som gjør det vanskeligere å se hvilket element som er i fokus ved tastaturnavigering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har steder hvor koden ikke følger standarden korrekt og inneholder feil som bryter mot WCAG. Vi har sett at på noen sider ble det samme ID-attributtet duplisert mer enn én gang. Det kan være vanskelig for skjermleseren å bestemme hvilken beskrivelse som skal knyttes til hver knapp. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På sidene "Kontobevegelser" og "Eksamen og grad" kan en navigere til forrige eller neste side i en tabell. Ved bruk av skjermleser, er ikke pilen for videre navigering riktig kodet, slik at brukeren ikke får informasjon om at de vil komme til neste side.

Noen klikkbare ikoner har generelle beskrivelser, som ikke gjør det tydelig nok hvilken funksjon ikonet har.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved innsending blir det gitt en kvittering som ikke blir lest opp automatisk av skjermleser.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .