Tilgjengelegheitserklæring for takom.statped.no

  • takom.statped.no
  • STATPED, organisasjonsnummer 998 554 640
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk utan høyrsel
  • Bruk med nedsett høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATPED kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på takom.statped.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Noen bilder på takom.statped.no har ikke konsekvent utformet alt-tekst eller kan mangle alt-tekst. Noen overskriftsnivåer som settes redaksjonelt, kan ha galt overskriftsnivå. Alternativet er en H-tagg, men da ikke på riktig overskriftsnivå. 

 

Tilgjengelege alternativ

Noen bilder på takom.statped.no har ikke konsekvent utformet alt-tekst eller kan mangle alt-tekst. Noen overskriftsnivåer som settes redaksjonelt, kan ha galt overskriftsnivå. Alternativet er en H-tagg, men da ikke på riktig overskriftsnivå. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Nettstedet inneholder korte videoer som viser taktile tegn, med alternativ beskrivelse av hva videoene viser. Hvordan tegnene utføres, er omfattende å beskrive skriftlig, og er derfor ikke tatt med.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Nettstedet inneholder korte videoer som viser taktile tegn, med  alternativ beskrivelse av hva videoene viser. Hvordan tegnene utføres, er omfattende å beskrive skriftlig, og er derfor ikke tatt med.

I videoer der det er tale foreligger det teksting.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Nettstedet inneholder korte videoer som viser taktile tegn, med alternativ beskrivelse av hva videoene viser. Hvordan tegnene utføres, er omfattende å beskrive skriftlig, og er derfor ikke tatt med.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .