Tilgjengelegheitserklæring for Søknads- og oppfølgingssystemet for videreutdanning

 • Søknads- og oppfølgingssystemet for videreutdanning
 • UTDANNINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 970 018 131
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
UTDANNINGSDIREKTORATET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Søknads- og oppfølgingssystemet for videreutdanning slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Heading level skipped (Hopper fra H1 til H3) - brukere mister informasjon om H2. 
 • Tekst er formatert med bold, dette leses ikke opp med skjermleser - brukere får informasjon om innhold. 
 • Table-header tekst må ikke være tom - brukere får ikke informasjon om hva skal bekreftes i en avkrysningsboks. 
 • Spørsmålstegnene(informasjon pr. felt) leses ikke opp i skjermleser, man kommer seg ikke til disse spørsmåltegnene - brukere får ikke tilgang til hjelpetekst. 
 • informasjon i popup-boks leses ikke opp i skjermleser - brukere får ikke informasjon som ligger i popup -boks. 
 • Neste-knapp på side en sier ingenting om hvor bruker blir rutet - bruker får ikke informasjon om hvor de blir rutet videre. 
 • Melding som kommer med at det mangler innfylling av felter bør være mer presis slik at en som bruker skjermleser skjønner hvilket felt som mangler info.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er feil i kode (the aria-required or required attribute is used on a radio button). Skjermleser fungerer ikke optimalt med denne kodingen. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tekst er lagt inn som en liste, den reagerer på at det mangler om det er "ordnet liste" eller "uordnet liste". Skjermleser vil få problemer med opplesing av liste. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil koding. Id-en den peker til en Id som ikke eksisterer (invalid aria-labelledby).Ikke optimalt til skjermleser. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Søknads- og oppfølgingssystemet er over 12 år gammelt og skal fases ut innen 2025. Vi har testet det mest omfattende søknadsskjemaet for videreutdanning for lærere, da dette ivaretar funksjonalitetene i alle systemets skjemaer.