Tilgjengelegheitserklæring for nettstad

sveio.kommune.no
 • sveio.kommune.no
 • SVEIO KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 967 272

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SVEIO KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på sveio.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bilder i filtervisning mangler atributt for alternativ tekst. Vi vil også ta en gjennomgang av alle bildene på nettsiden.

Alternativ tekst vises ikke ved bilder i lenkesamling.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kommunestyret vil se på rutinene til teksting av videoer på kommuneTV i løpet av 2023

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kommunestyret vil se på rutinene til teksting av videoer på kommuneTV i løpet av 2023

Innhald som bryt kravet i regelverket

På nyhetslisten og i flere artikler er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3. Vi vil jobbe videre med dette sammen med Acos.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tab-tast fungerer ikke på sider med FAQ, der en skal navigerer fra FAQ til FAQ. Dette gjelder også søknadssenter. Supportsak sendt til Acos.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har funnet feil på framsiden, og vil melde dette inn til leverandør for at kravene skal bli tilfredstilt.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabulatortasten fungerer ikke under menypunktet "Søknadssenter" på framsiden.

Tabulatortasten fungerer heller ikke på sider med FAQar, som for eksempel Landbruk - Sveio kommune

Saka er meldt inn til leverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tabulatortasten fungerer ikke under menypunktet "Søknadssenter" på framsiden.

Tabulatortasten fungerer heller ikke på sider med FAQar, som for eksempel Landbruk - Sveio kommune

Saka er meldt inn til leverandør.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering.

Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket


Håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.

Søkefelt og søkeknapp har samme navn.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil samarbeide med leverandøren vår, Acos, om å rette på de feilene vi har på nettsidene.