Tilgjengelegheitserklæring for hurdal.kommune.no

 • hurdal.kommune.no
 • HURDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 780 777
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HURDAL KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på hurdal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). Se f.eks. bildene som benyttes for utlisting av "Nytt i biblioteket" på https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot….

Ellers har testene ikke avdekket andre forhold hvor det ikke gis et tekstalternativ til innhold som ikke er tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Gjennomgang av portalen viser at det finnes en del eksempler på at det ligger tomme overskrifter på flere av sidene. En overskrift anses som «tom» hvis det ikke er noen tekst som en skjermleser kan videresende til brukeren.

Dette er tilfelle bl.a. på https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/ung-i-k… (over de 6 bildeinngangene), https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot… (under overskriften), https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/religio… (over bildet), https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/skole-og-opplaring/skolene-… (over bildene) og https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/klima-og-miljo/klima-og-mil… (over publisertdato). Det anbefales en gjennomgang for å rette slike tomme overskrifter på nettstedet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På sidene https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot… og https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot… avdekket testene at kontrasten på publisertdatoen ikke tilfredsstiller kravet. Forholdet mellom teksten og bakgrunnen er mindre enn minstekravet, 4,5:1.

Dette skal rettes opp i snarest av utvikler. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Inne på bibliotek-siden mangler det bilde knyttet til boktitler, som er kodet inn som lenker, men selve URL-en mangler. Så hvis ikke bildene skal være klikkbare må det kodes litt annerledes, eller så må bilde gjøre klikkbart og få et tekstalternativ. https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliotek/

Dette skal fikses snarest. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På forsiden, ved tab-fokus på kommunalområdene, blir knappene/boksene for dårlig markert. Det kunne f.eks ha vært en ramme rundt. Ellers på nettstedet er fokusmarkøren tydelig. 

Dette skal fikses snarest av utvikler.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler riktig språk markert i koden på tekster som er skrivet på andre språk.

Dette skal rettes opp i snarest. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enhver innebygd ramme skal ha et tekstalternativ som oppsummerer innholdet. Testene har avdekket to rammer som ikke følger kravet.
https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/bibliot…
https://testweb.hurdal.kommune.no/tjenester/kultur-og-aktivitet/ung-i-kommunen/prosjekt-ung-fri-i-hurdal/

Dette skal rettes opp i snarest

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler riktig rolle på elementer for skjermlesere å kunne lese opp antall søketreff etter et søk har blitt gjennomført

Dette skal rettes opp i snarest. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør av publiseringsløsningen vår har testet løsningen etter WCAG. Teknisk er løsningen iht. til kravene fra 1. februar 2024.

Vi er i prosess med å utvikle løsningen vår.